Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr XX/ /05 w sprawie kredytu

U C H W A Ł A Nr XX/ /2005
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia grudnia 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg gminnych w Gminie Poświętne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. ) Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy w Poświętnem zaciąga kredyt w 2006 r. w kwocie 1 000 000 zł PLN (słownie: jeden milion złotych ) na modernizację dróg gminnych w banku wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

Zobowiązanie wymienione w §1 zostanie spłacone z dochodów własnych Gminy, dział 756 w latach 2006 – 2009.

§ 3

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „ in blanco „ oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy do wysokości kwoty wymienionej w §1 wraz z odsetkami wynikającymi z umowy .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

§ 5

Traci moc uchwała Nr XIV/80/2004 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg gminnych w Gminie Poświętne .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data publikacji : 07.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry