Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwału Nr XX/ /05 w sprawie podatku od nieruchomoiści

UCHWAŁA Nr XX / /200

 RADA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia grudnia 2005r


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 1, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M P Nr 68, poz.956) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1. budynki mieszkalne lub ich części o powierzchni użytkowej do 300 m2 ;

2. budynki i grunty po zlewniach mleka;

3. budynki i grunty będące własnością OSP zajęte na działalność statutową;

4. budynki i grunty ośrodków zdrowia;

§ 3

Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa lub wpłaty na konto Urzędu Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XIV/83/2004 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 6

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i obowiązuje w 2006 r.

Załącznik Nr 1do uchwały Nr XX/ /2005

Rady Gminy w Poświętnem

z dnia grudnia 2005r.

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,11 zł,

4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5. od pozostałych budynków lub ich części w tym:

a) garaży, szopy, komórki, składy – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) innych niż wymienionych pod literą a i b– 5,00 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej

6. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

7. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub

elektrowni wodnych – 3,41 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł od 1 m2

powierzchni.

Metadane

Data publikacji : 07.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry