Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr XX/ /05 w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA Nr XX/ /2005
RADA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia grudnia 2005r.

w sprawie: opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1, lit. a, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M P Nr 68, poz.956) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość dziennej opłaty targowej od sprzedaży:

z samochodów osobowych i handlu naręcznego - 10 zł,

z samochodów ciężarowych - 20 zł.

§ 2

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Wiesława Sknadaj.

3. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej określa się w wysokości 10% od

zainkasowanych kwot tytułem tej opłaty.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIV/ 82/ 2004 z 14 grudnia 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej.

§ 5

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i obowiązuje w 2006 r.

Metadane

Data publikacji : 07.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry