Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały na sesję Nr XIX/05 - inf. z wykonania budżetu

U C H W A Ł A Nr XIX/ /05
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia ….. września 2005 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

i art. 135 ust. 1 i 2 art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/170/01 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje :

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce, Rada Gminy przyjmuje informację z wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2005 r.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 23.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry