Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały na sesję Nr XIX - wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny

UCHWAŁA NR XIX/ /2005

RADY GMINY POŚWIĘTNE

Z DNIA ….. WRZEŚNIA 2005 R.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Poświętne nieruchomości położonej w miejscowości Rojków obręb Rojków

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Poświętne wyraża zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości działki o numerze 97/7, o powierzchni 1843 m2, położonej w miejscowości Rojków obręb Rojków, której właścicielem jest Pan Mirosław Kielczyk.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Poświętne do przystąpienia do Aktu Notarialnego w sprawie, o której mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 23.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry