Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/182,Projekt-uchwaly-Nr-XIX-05-tygodniowy-wymiar-godzin-dla-nauczycieli.html
2020-07-16, 05:37

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr XIX/ /05 - tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli

UCHWAŁA Nr XIX/ /05

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia ………… 2005r.

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/109/05 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 29 września 2005r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz ustalenia pensum dydaktycznego nauczycieli zatrudnionych na etacie łączonym o różnych wymiarach pensum

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z póżn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1

W § 4uchwały dodaje się wyrazy ; „ i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 23.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Ulejczyk
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony