Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/202/2002 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 7 pażdziernika 2002r.

Id: KJBVM-URNOS-FZUFL-WXVFH-YYPSP. Projekt Strona 1

Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia .................... 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/202/2002Rady Gminy w Poświętnem z dnia 7 października 2002 roku

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) - Rada Gminy Poświętne

uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 17 statutu stanowiącego załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie: „Biblioteka prowadzi gospodarkę

finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metadane

Data publikacji : 06.08.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagorska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry