Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1811,Projekt-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-oplat-za-swiadczenia-udzielane-przez-przedsz.html
2022-01-27, 09:59

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola

Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Poświętne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001

r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Poświętnem uchwala , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące miesięczne opłaty za dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkola

publiczne prowadzone przez Gminę Poświętne:

1) opłata za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze, jeżeli czas świadczenia przekracza

5 godzin dziennie, za jedno dziecko wynosi 160,00 zł; za drugie dziecko – 110,00 zł oraz 60,00 zł - za

każde następne dziecko uczęszczające do przedszkola;

2) opłata za wyżywienie dziecka wynosi 8,00 zł dziennie, jeśli dziecko korzysta z trzech posiłków,

natomiast w przypadku korzystania z jednego posiłku, tj. śniadania lub podwieczorku, opłata za jeden

posiłek wynosi 2,00 zł dziennie, a w przypadku korzystania tylko z obiadu opłata wynosi 4,00 zł

dziennie.

2. Dyrektor przedszkola, uwzględniając indywidualne warunki organizacyjne przedszkola, może

podwyższyć opłatę za całodzienne wyżywienie dziecka do kwoty 10,00 zł, wówczas:

a) stawka za korzystanie z jednego posiłku, tj. śniadania lub podwieczorku, wynosi 2,50 zł,

b) stawka za korzystanie z obiadu wynosi 5,00 zł.

3. Kwoty miesięcznych opłat za wyżywienie, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust 2, ustala i podaje do

wiadomości rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci dyrektor przedszkola, uwzględniając liczbę dni

roboczych, w których przedszkole jest czynne.

4. Pracownicy przedszkola korzystający z posiłków (posiłku) pokrywają pełne koszty jego przygotowania.

§ 2.

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za

każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, podlega zwrotowi tylko

w przypadku, gdy nieobecność ta zostanie zgłoszona co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed

planowaną nieobecnością dziecka w przedszkolu.

3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców (prawnych opiekunów) od obowiązku

uiszczania opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. W przypadku leczenia szpitalnego lub sanatoryjnego dziecka, trwającego co najmniej 20 dni roboczych, tj.

miesiąc kalendarzowy, dyrektor przedszkola nie pobiera od rodzica (prawnego opiekuna) dziecka opłaty,

o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

5. W przypadku uczęszczania dziecka w lipcu do przedszkola, przez okres nieprzekraczający 10 dni

roboczych, opłata wynosi 50% opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

Id: YXVBU-QPAXZ-QZWXI-IAHRG-XMMMS. Projekt Strona 2

§ 3.

1. Opłaty określone w § 1 uiszcza się z góry, nie później niż do 20 każdego miesiąca, a w szczególnie

uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora przedszkola, w terminie do końca danego miesiąca,

którego opłaty dotyczą.

2. W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor przedszkola może podjąć

decyzję o skreśleniu wychowanka z listy, o czym niezwłocznie powiadamia zainteresowanego rodzica

(prawnego opiekuna) w formie pisemnej oraz występuje z wnioskiem do Wójta Gminy Poświętne

o wszczęcie postępowania w trybie egzekucji w administracji.

3. Za każdy dzień zwłoki w uiszczaniu opłat po upływie danego miesiąca, którego opłaty dotyczą, dyrektor

nalicza ustawowe odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4.

Szczegółowy zakres świadczeń oraz wysokość opłat udzielanych przez przedszkole określa umowa

cywilno - prawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (prawnymi opiekunami)

i dziecka.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

Id: YXVBU-QPAXZ-QZWXI-IAHRG-XMMMS. Projekt Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2010 r.

Zgodnie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala

wysokość opłat za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze, które są wnoszone przez

rodziców/prawnych opiekunów dziecka uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę

Poświętne. Opłaty wnoszone przez rodziców dotyczą świadczeń wykraczających poza realizację

podstawy programowej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy oraz opłat za żywienie dzieci.

Metadane

Data publikacji : 05.08.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa Rada Gminy

Opcje strony