Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli

Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Poświętne przez inne niż Gmina

Poświętne osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich

wykorzystania

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

z 2004 r. r 256. poz. 2572 z późn. zm. oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 I r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. Rada Gminy uchwala, co

następuje:

§ 1.

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Poświętne przez inne niż Gmina Poświętne osoby prawne

i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w brzmieniu załącznika do

uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne

§ 3.

Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego

Id: RFWZV-PSTMJ-ASRVN-QVTUB-IGJNM. Projekt Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2010 r.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli,szkół i innych form wychowania przedszkolnego

prowadzonych na terenie Gminy Poświętne przez inne niż Gmina Poświętne osoby prawne i osoby

fizyczne a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r r

256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie

szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46, poz. 438);

3) przedszkolach - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkola wpisane do ewidencji prowadzonej

przez Gminę Poświętne w tym specjalne, a także publiczne przedszkola prowadzone przez inne, niż

Gmina Poświętne osoby prawne i fizyczne, wpisane do rejestru wydanych zezwoleń na założenie

publicznej szkoły, prowadzonego przez Gminę Poświętne;

4) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć inne formy wychowania

przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy, o której

mowa w pkt. 1, wpisane do ewidencji prowadzonej przez Gminę Poświętne;

5) szkołach - należy przez to rozumieć niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych

w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych,

w tym z oddziałami integracyjnymi, wpisane do ewidencji prowadzonej przez Gminę Poświętne;

6) uczniach - należy przez to rozumieć także wychowanków przedszkoli;

7) uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie

kształcenia pecjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt. 1.

8) trybie - należy przez to rozumieć tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form

wychowania przedszkolnego prowadzonych na ternenie Gminy Poświętne przez inne niż Gmina

Poświętne osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Rozdział 2.

Podstawa obliczania dotacji

§ 2.

1. Podstawą obliczenia dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego,

prowadzonych na terenie Gminy Poświętne przez inne niż Gmina Poświętne osoby prawne i osoby

fizyczne, są planowane wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej, według stanu na początek roku

budżetowego, ponoszone w szkołach i przedszkolach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez

Gminę Poświętne w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Jako podstawę do wyliczenia kwoty wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia, przyjmuje się

liczbę uczniów według informacji przedstawianej przez Gminę Poświętne do Systemu Informacji

Oświatowej na dzień 30 września każdego roku.

Id: RFWZV-PSTMJ-ASRVN-QVTUB-IGJNM. Projekt Strona 2

3. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji Wójt Gminy dokonuje

weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty

dotacji na kolejne miesiące danego roku.

4. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75%

ustalodnych w budżecie Gminy Poświętne wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach

publicznych prowadzonych przez Gminę Poświętne w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia

niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola

i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poświętne.

5. Organy prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotacje na każdego

ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego, w wysokości równej 40 % wydatków bieżących

ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Poświętne.

6. Organy prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymuje dotacje na każdego

niepełnosprawnego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej kwocie

przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej

subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poświętne.

7. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek

szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej kwocie

przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej

otrzymywanej przez Gminę Poświętne.

8. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionym w ust. 7, przysługuje

dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Gminy Poświętne wydatków

bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę

Poświętne w przeliczeniu na jednego ucznia.

9. Publiczne przedszkola prowadzone przez inne niż Gmina Poświętne osoby prawne i fizyczne, otrzymują

na każdego ucznia dotacje z budżetu Gminy Poświętne w wysokości równej wydatkom bieżącym

przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Poświętne,

z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego

ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej

przez Gminę Poświętne.

10. Osoby prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia

objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacje z budżetu Gminy Poświętne w wysokości równej

50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych

prowadzonych przez Gminę Poświętne.

11. Osoby prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymyją dotacje na każdego

niepełnosprawnego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej kwocie

przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej

subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poświętne.

12. Wójt Gminy informuje organy prowadzące przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego

i szkoły o wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia.

Rozdział 3.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 3.

1. Organ prowadzący przedszkole, szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego składa w Urzędzie

Gminy Poświętne wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego

rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1do trybu.

2. W terminie do 10 dnia każdego miesiąca, organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania

przedszkolnego lub szkołę składa w Urzędzie Gminy Poświętne informację o faktycznej liczbie uczniów

uczęszczających do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły według stanu na

5 dzień każdego miesiąca. Wzór przekazywanej informacji stanowi załącznik Nr 2 do trybu.

Id: RFWZV-PSTMJ-ASRVN-QVTUB-IGJNM. Projekt Strona 3

3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania

przedszkolnego w sposób określony w art. 80 ust. 3c oraz art. 90 ust. 3c ustawy. Wszelkie zmiany

dotyczące informacji zawartych we wniosku, należy bezzwłocznie zgłosić do Referatu Finansowego

Urzędu Gminy Poświętne.

4. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji prowadzonej przez

Gminę Poświętne na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy lub wpis do rejestru wydanych zezwoleń na założenie

publicznej szkoły, prowadzonego przez Gminę Poświętne na podstawie § 6 rozporządzenia.

5. Organ prowadzący przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego lub szkołę sporządza roczne

rozliczenie przekazanej dotacji wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do trybu.

6. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 5 należy złożyć w Urzędzie Gminy

Poświętne w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.

Rozdział 4.

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji

§ 4.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Poświętne zwani dalej ,,kontrolującymi’’, mogą dokonywać

kontroli w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach, zwanych dalej

„kontrolowanymi”, obejmującej:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach,

o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2;

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d

oraz art. 90 ust. 3d ustawy.

§ 5.

1. Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem polegającym w szczególności na

zapoznaniu się przez kontrolujących z:

1) przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli;

2) ustaleniami z poprzednich kontroli;

3) dokumentacją zgromadzoną w Urzędzie Gminy Poświętne dotyczącą przedmiotu kontroli;

4) dokumentacją sprawozdawczą.

2. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli

zawierające:

1) numer upoważnienia;

2) imię i nazwisko kontrolującego;

3) nazwę i adres kontrolowanego;

4) temat kontroli;

5) termin ważności upoważnienia.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.

§ 6.

1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko

osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

Id: RFWZV-PSTMJ-ASRVN-QVTUB-IGJNM. Projekt Strona 4

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,

z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6) opis załączników do protokołu;

7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń składania wyjaśnień do

protokołu;

8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także

datę i miejsce podpisania protokołu;

9) parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej

stronie protokołu.

3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub

niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o których mowa w ust. 5.

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do

ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie

14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich

analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności

zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje

stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od

dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego

podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.

8. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę

w protokole.

9. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń

kontroli.

§ 7.

1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego,

kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu

prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości,

zalecenia pokontrolne.

2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie

określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne

o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu

pokontrolnym.

Id: RFWZV-PSTMJ-ASRVN-QVTUB-IGJNM. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 1do Regulaminu

...................... dn. ………………………….

……………………………….....

(pieczęć szkoły/przedszkola)

Wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły/ przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego

*prowadzonych przez inne niż gmina Poświętne osoby prawne i fizyczne na rok ……………..

Dane o organie prowadzącym:

1) Określenie organu prowadzącego: osoba fizyczna/osoba prawna*

2) Nazwa:……………………………………………………………………………………

3) Siedziba / adres ..…………………………………………………………………………

Dane o szkole / przedszkolu*

1) Nazwa: ……………………………………………………………………………………

2) Siedziba / adres*: …………………………………………………………………………

3) rodzaj szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego: publiczna(-e)/niepubliczna(-e)*

4) data i Nr wpisu do ewidencji/rejestru wydanych zezwoleń* prowadzonych przez Wójta Gminy

Poświętne…………………………………..………………………………………

Informuję, że w roku .................... planowana liczba uczniów w/w szkoły / przedszkola / innej formy

wychowania przedszkolnego * wynosi:

1) w okresie styczeń – sierpień ………… uczniów, w tym niepełnosprawnych ………….

2) w okresie wrzesień – grudzień..……… uczniów, w tym niepełnosprawnych …………

Ustawową dotację należy przekazać na rachunek bankowy szkoły / przedszkola / innej formy

wychowania przedszkolnego *: ………………………………………………………………

Jednocześnie zobowiązuję się do rozliczenia otrzymanej dotacji zgodnie z

Uchwałą Nr ............................ Rady Gminy w Poświętnem z dnia ………………………

…………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis organu prowadzącego/osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

Id: RFWZV-PSTMJ-ASRVN-QVTUB-IGJNM. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

.............................. dn. …………………..

……………………………….....

(pieczęć szkoły/przedszkola)

Informacja o faktycznej liczbie uczniów

Dane o organie prowadzącym:

1) Określenie organu prowadzącego: osoba fizyczna/osoba prawna*

2) Nazwa:……………………………………………………………………………………

3) Siedziba / adres …………………………………………………………………………..

Dane o szkole / przedszkolu*

1) Nazwa: ……………………………………………………………………………………

2) Siedziba / adres*: …………………………………………………………………………

3) rodzaj szkoły/przedszkola: publiczna(-e)/ niepubliczna (-e)*

4) data i Nr wpisu do ewidencji/rejestru wydanych zezwoleń* prowadzonych przez Wójta Gminy

Poświętne…………………………………………………………………

Informuję, że faktyczna liczba uczniów uczęszczających

w miesiącu……………………………..

do w/w szkoły / przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego* wynosi: ........................

w tym niepełnosprawnych………………………………………….

Informuję, że faktyczna liczba uczniów uczęszczających do w/w szkoły / przedszkola / innej

formy wychowania przedszkolnego*

w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca wynosiła: .......................

w tym niepełnosprawnych……………………

…………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis organu prowadzącego/osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

Id: RFWZV-PSTMJ-ASRVN-QVTUB-IGJNM. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

.............................. dn. …………………..

……………………………….....

(pieczęć szkoły/przedszkola)

Roczne sprawozdanie szkoły / przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego

z otrzymanej dotacji za rok………………….

Dane o organie prowadzącym:

1) Określenie organu prowadzącego: osoba fizyczna/osoba prawna*

2) Nazwa:………………………………………………………………………………………….

3) Siedziba/adres …………………………………………………………………………………

Dane o szkole / przedszkolu*

1) Nazwa: ……………………………………………………………………………………………

2) Siedziba / adres*: ………………………………………………………………………………

3) rodzaj szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego: publiczna(-e)/niepubliczna(-e)*

4) data i Nr wpisu do ewidencji/rejestru wydanych zezwoleń* prowadzonych przez Wójta Gminy

Poświętne …………………………………………………………………………..........................

Roczne rozliczenie dotacji

Kwota otrzymanej dotacji

ogółem ………………………. słownie……………………………………………………………

Wykorzystanie dotacji ( w rozbiciu na rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji)

Lp. Rodzaje wydatków finansowych w ramach

dotacji

Wysokoś ć poniesionych

wydatków finansowych w

ramach otrzymanej dotacji

Wynagrodzenia pracowników

Pochodne od wynagrodzeń

Wydatkieksploatacyjne wtymzakup energii

Zakupy wy posażenia, książek i pomocy

dydaktycznych

Remonty

Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń

Pozostale wydatki nie stanow iące wydatków

inwestycyjnych

Razem

Kwota otrzymanej dotacji

ogółem ………………………. słownie……………………………………………………………

…………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis organu prowadzącego/osoby upoważnionej)

Metadane

Data publikacji : 05.08.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa Rada Gminy

Opcje strony

do góry