Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy na 2010r.

Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co

następuje:

§ 1.

 

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2010 r:

Budżet po zmianie:

Dochody - 13 497 871 zł ,

w tym z zadań zleconych - 2 215 338 zł ,

Wydatki - 15 257 871 zł ,

w tym z zadań zleconych - 2 215 338 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3.

Mazowieckiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Id: KUVCC-SBERH-XNJPW-SUAVG-PJJVG. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2010 r.

D O C H O D Y

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia

600 Transport i łączność 45 000

60016 Drogi publiczne gminne 45 000

6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych

45 000

750 Administracja publiczna 25 504

75056 Spis powszechny i inne 25 504

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami

25 504

756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

15 000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw

15 000

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 15 000

852 Pomoc społeczna 2 480

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 480

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin) 2 480

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 020

85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 020

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin)

20 020

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 000

90002 Gospodarka odpadami 5 000

2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

5 000

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9 000

2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

9 000

90095 Pozostała działalność 8 000

2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

8 000

Ogółem 130 004

Id: KUVCC-SBERH-XNJPW-SUAVG-PJJVG. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2010 r.

w tym dochody z zadań zleconych

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia

750 Administracja publiczna 25 504

75056 Spis powszechny i inne 25 504

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami

25 504

Ogółem 25 504

Id: KUVCC-SBERH-XNJPW-SUAVG-PJJVG. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2010 r.

W Y D A T K I

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia

600 Transport i łączność 45 000

60016 Drogi publiczne gminne 45 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000

750 Administracja publiczna 25 504

75056 Spis powszechny i inne 25 504

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 171

4120 Składki na Fundusz Pracy 515

4300 Zakup usług pozostałych 600

4410 Podróże służbowe krajowe 218

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 500

75412 Ochotnicze straże pożarne 36 500

4300 Zakup usług pozostałych 36 500

801 Oświata i wychowanie 35 000

80104 Przedszkola 35 000

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 200

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 150

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 250

4120 Składki na Fundusz Pracy 400

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000

851 Ochrona zdrowia 15 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 000

4300 Zakup usług pozostałych 15 000

852 Pomoc społeczna 2 480

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 480

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 480

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 020

85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 020

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 20 020

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 500 87 000

90002 Gospodarka odpadami 15 000

4300 Zakup usług pozostałych 15 000

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14 500

4300 Zakup usług pozostałych 14 500

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 71 500

4300 Zakup usług pozostałych 71 500

90095 Pozostała działalność 8 000 15 500

4300 Zakup usług pozostałych 8 000 15 500

Ogółem 217 004 87 000

Id: KUVCC-SBERH-XNJPW-SUAVG-PJJVG. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2010 r.

w tym wydatki z zadań zleconych

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia

750 Administracja publiczna 25 504

75056 Spis powszechny i inne 25 504

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 171

4120 Składki na Fundusz Pracy 515

4300 Zakup usług pozostałych 600

4410 Podróże służbowe krajowe 218

Ogółem 25 504

Id: KUVCC-SBERH-XNJPW-SUAVG-PJJVG. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 r.

Dział Rozdział § Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 110 000

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000

Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w gminie Poświętne 100 000

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 10 000

6050 Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000

Odnowa miejscowości Wola Cygowska -„Remont budynku świetlicy wiejskiej” 10 000

150 Przetwórstwo przemysłowe 10 605

15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 605

6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 605

Projekt BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego budowa

społeczeństwa informacyjnego”

10 605

600 Transport i łączność 345 000

60016 Drogi publiczne gminne 345 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 345 000

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól Czubajowizna 345 000

750 Administracja publiczna 10 860

75095 Pozostała działalność 10 860

6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 860

Projekt EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” 10 860

801 Oświata i wychowanie 2 640 000

80101 Szkoły podstawowe 2 640 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 640 000

Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie 2 600 000

Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Międzylesiu w ramach Rządowego

Programu „Radosna szkoła”

40 000

Ogółem 3 116 465

Id: KUVCC-SBERH-XNJPW-SUAVG-PJJVG. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Program/zadanie Rok Źródło Okres

realizacji

Wartość

Projekt BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa

Mazowieckiego budowa społeczeństwa informacyjnego”

2010-2011 13 440

2010 Dochody własne jst.

10 605

10 605

2011 Dochody własne jst. 2 835 2 835

Projekt EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach

województwa mazowieckiego”

2010-2012 25 410

2010 Dochody własne jst.

10 860

10 860

2011 Dochody własne jst. 8 730 8 730

2012 Dochody własne jst. 5 820 5 820

Odnowa miejscowości Wola Cygowska 2010-2011 - „Remont budynku

świetlicy wiejskiej”

2010-2011 357 000

2010 Dochody własne jst.

10 000

10 000

2011 Dochody własne jst. i inne

(PROW)347 000

347 000

OGÓŁEM 395 850

Id: KUVCC-SBERH-XNJPW-SUAVG-PJJVG. Projekt Strona 1

Uzasadnienie

Na podstawie Umowy Nr. 345/2010, Nr. 261/2010, Nr. 259/2010 Rada Powiatu Wołomińskiego udzieliła

pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Poświętne z przeznaczeniem na:

- Oczyszczenie gminy z odpadów wielkogabarytowych – 8 000 zł

- Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci – 5 000 zł

- Utylizację wyrobów zawierających azbest – 9 000 zł

Na podstawie Umowy Nr. 99/RW./RM.II/D-F230/10 Zarząd Województwa Mazowieckiego udzielił

dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 45 000 zł na „Przebudowę drogi

gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czubajowizna”.

Na podstawie pisma Nr. PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

została przyznana dotacja w kwocie 25 504 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego.

Na podstawie decyzji Nr. 97 Wojewody Mazowieckiego została przyznana dotacja w kwocie 20 020 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu

pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” oraz decyzji Nr. 137 została przyznana dotacja

w kwocie 2 480 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Ponadplanowe dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie

15 000 zł przeznaczono na sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków dokonano zmian w planie wydatków dz. 900,

801 i 754 w związku z uruchomieniem w dniu 01.09.2010r. samorządowego przedszkola w Nowych

Ręczajach, oraz na remonty samochodów strażackich.

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 130 004 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały ; w tym zwiększa się plan

dochodów z zadań zleconych o kwotę 25 504 zł zgodnie z zał. Nr 1 a do uchwały;

2. zwiększa sie się plan wydatków o kwotę 130 004 zł zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały; w tym zwiększa się plan

wydatków z zadań zleconych o kwotę 25 504 zł zgodnie z zał. Nr 2 a do uchwały;

3. zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 45 000 zł, wydatki inwestycyjne po zmianach określa zał.

Nr 3 do uchwały

4. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa zał. Nr 4 do uchwały

Metadane

Data publikacji : 05.08.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa Rada Gminy

Opcje strony

do góry