Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2010 rok

UCHWAŁA NR   / /09                  projekt                        
RADY GMINY POŚWIĘTNE
                                          zdnia...................................         

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2010
 
                       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
                                                                        § 1
 Dochody budżetu gminy w wysokości 13 131 784   zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
                                                                      
§ 2
1.      Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 091 784        zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
             w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 3 421 465 zł zgodnie z załącznikiem 3 a
      2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012            zgodnie z załącznikiem nr 3 .
 
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 960 000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 000 000 zł.      
2) wolnych środków w kwocie 200 000 zł.                                           
 
      2. Przychody budżetu w wysokości 2 000 000 zł , rozchody w wysokości 
     240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .
                                                          
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy;
1) ogólną w wysokości       - 70 000 zł ;
2) celową na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym   -   5 000 zł.
 
§ 5
Dochody   związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 a                           
     § 6
1.Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie   45 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych..                                              
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .
        
§ 7
Dotacje podmiotowe dla :
 gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -           180 000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 6 .
 
§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i          
Gospodarki   Wodnej w wysokości :
1) przychody            - 4 500 zł ;  
2) wydatki                 -   5 000 zł ;
    zgodnie z załącznikiem nr 7 .
 
§ 9
Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.         
 
§ 10
 
Upoważnia się Wójta do :
1)      zaciągania zobowiązań :
a)       na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontaktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3 a                                          
                  b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę   500 000 zł ;
      2)   dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między              działami.
§ 11
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne .
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
  § 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 15.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Staszewska Maria
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry