Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1623,Projekt-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-GPPiRPA.html
2022-01-27, 09:46

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia GPPiRPA

 

 
 
UCHWAŁA Nr XXI/      /09
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 16 grudnia 2009r.
 
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poświętne na 2010 rok.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz .U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm ) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
 
                                                  § 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

                                                    § 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 

                                                     § 3.
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 14.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony