Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1622,Podjecie-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-planu-pracy-Rady-Gminy-i-zatwierdzenia-plan.html
2022-09-27, 03:55

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i zatwierdzenia planu komisji

 

UCHWAŁA Nr XXI/  /09               Projekt       

RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia  …….   grudnia  2009r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne

i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy  Poświętne.

Na podstawie art.21ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz § 13 ust.5      i  § 41 ust.1 Statutu Gminy Poświętne   (Dz. Urz. Woj. Maz  z 2003 r. Nr 264 poz. 6946 z późn. zm. )- Rada Gminy Poświętne uchwala,  co następuje:

                                               § 1

1
. Uchwala się plan pracy Rady Gminy w Poświętnem na 2010r. stanowiący załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się plany pracy niżej wymienionych Komisji Rady Gminy w  Poświętnem na 2010 r. :

- Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Handlu i Usług,
- Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa
   Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki   Komunalnej,
stanowiące odpowiednio załączniki Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

                                                   § 2

Wykonanie Uchwały powierza się odpowiednio Przewodniczącemu Rady  Gminy  i  Przewodniczącym  Komisji  Rady  Gminy   Poświętne.

                                                   § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia       1 stycznia 2010 r.
                                     
                        

 

 

  Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXI/   /09

                                                                                              Rady Gminy  Poświętnem

                                                                                              z dnia 16  grudnia  2009r

 

 

PLAN PRACY RADY GMINY  POŚWIĘTNE

  na rok 2010

 

 

I   KWARTAŁ

1.     Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały         w sprawie absolutorium.  

2.     Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                    w Poświętnem  za rok 2009.

3.     Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani za 2009r.

II  KWARTAŁ

1.     Informacja o stanie  bezpieczeństwa   przestępczości  ładu i  porządku publicznego na terenie gminy  Poświętne.

2.     Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości  w gminy

3.     Zmiany w budżecie gminy  na 2010 r.

III  KWARTAŁ

1.     Przyjęcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

2.     Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych.

3.     Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2010/2011.

4.     Zmiany w budżecie gminy  na 2010 r.

IV  KWARTAŁ

1.     Uchwalenie stawek podatków i opłat na rok 2011.

2.     Informacja  ostanie  realizacji zadań oświatowych  w szkołach  prowadzonych przez Gminę  Poświętne  w roku szkolnym  2009/2010

3.     Uchwalenie budżetu gminy na rok 2011.

4.     Przyjęcie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji Rady Gminy nr rok 2011.

5.     Przyjęcie planu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2011r.

 

  Powyższa tematyka może być poszerzona i uzupełniona o tematy bieżące.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 14.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Rady Gminy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony