Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1621,Podjecie-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-quotPlanu-odnowy-miejscowosci-Wola-Cygo.html
2022-09-30, 17:44

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Wola Cygowska na lata 2009 - 2015

 

 

Projekt

 

UCHWAŁA Nr…………

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia ………………….

 

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wola Cygowska na lata 2009-2015”

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.) i § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.)  Rada Gminy Poświętne uchwala, co nast
ępuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się „Plan odnowy miejscowości Wola Cygowska na lata 2009-2015” przyjęty uchwałą Nr 1/09 zebrania wiejskiego sołectwa Wola Cygowska stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 14.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony