Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/102/09

 

                                        U C H W A Ł A Nr XXI/     /2009                                  Projekt
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia …..grudnia 2009 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/102/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Banku Ochrony Środowiska SA z przeznaczeniem na inwestycję  „Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie”.
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c , art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn . zm. ) w związku z art. 82 ust.1 pkt.  2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale  Nr XVIII/102/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Banku Ochrony Środowiska SA z przeznaczeniem na inwestycję  „Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie” wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:  „ Spłata kredytu wraz z odsetkami będzie  następowała z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Spłata odsetek w okresie od 1 stycznia 2010 roku do końca października 2018 roku w ratach miesięcznych.
Spłata kapitału w okresie od 1 lipca 2010 roku do końca października 2018 roku w ratach miesięcznych”.
§ 2
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Metadane

Data publikacji : 14.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Skarbnik Gminy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry