Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1617,Projekt-uchwaly-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2009r.html
2022-01-18, 03:05

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

 

U C H W A Ł A Nr XXI/   /2009                   Projekt
RADY GMINY   POŚWIĘTNE
        z dnia 16 grudnia 2009 r.
 
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:
§ 1
Wprowadza się następujące  zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2009 r:
 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 911 zł zgodnie z zał. Nr 1 ;
 2) zmniejsza się   plan wydatków   o kwotę    2 971 089 zł zgodnie z zał. Nr 2 ;
 3) zmniejsza   się wydatki inwestycyjne o kwotę 3 197 000 zł ,                               
       wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach określa zał. Nr 3;
       oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa zał. 3 a
  4)  przychody i rozchody budżetu po dokonanych zmianach określa     zał. Nr 4;
   5)  dołącza się do uchwały prognozę łączną długu i spłaty gminy na koniec 2009 r. i lata następne.
Budżet po zmianie:
Dochody                                                        12 971 458   zł ,                   
w tym z zadań zleconych                                      2 072 270  zł ,
Wydatki                                                          14 391  458 zł ,
w tym z zadań zleconych                                      2 072 270 zł .
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
 
         § 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.       
 
 

Metadane

Data publikacji : 14.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Skarbnik Gmminy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony