Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1585,Projekt-uchwaly-w-sprawie-funduszu-soleckiego.html
2022-01-18, 02:02

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego

 

Projekt

UCHWAŁA  Nr …………………….                

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia . ………………………….

 

 

w sprawie  funduszu soleckiego

 

 

Na podstawie art.1 ust.1 ustawy  z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu soleckim      ( Dz. U. Nr 52, poz.420 oraz art. 18 ust.12  pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku      o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:                                                                                                        

§ 1

Nie wyraża  się zgody na wyodrębnienie  w  budżecie gminy  na  2010 r. środków  stanowiących  fundusz  solecki.

§ 2

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi  Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.10.2009
Data modyfikacji : 22.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony