Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1583,Projekt-uchwaly-w-sprawie-podatku-od-srodkow-tarnsportowych.html
2022-01-19, 03:13

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie podatku od środkow tarnsportowych

 

                                                                PROJEKT

UCHWAŁA  Nr ..........

Rady Gminy  Poświętne

z  dnia................ 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku.

                             

                    

                     Na  podstawie  art.  18  ust. 2 pkt  8, art. 40  ustawy  z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  art. 10 ust. 1 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 52, poz. 742) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 06 października 2009r. w sprawie stawek od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P. Nr ……poz. ….) – Rada Gminy  Poświętne uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

 

1.   od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie          -  500,00 zł,

b)   powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                -   600,00 zł,

c)   powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                      -  750,00 zł.

 

2.   od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)   równej lub wyższej niż 12 ton:

- o liczbie osi  dwie                                      -    960,00 zł,

- o liczbie osi  trzy                                       -  1025,00 zł,

- o liczbie osi  cztery i więcej                       -  1672,00 zł.

 

3.   od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)   równej lub wyższej niż 12 ton:

 - o liczbie osi  dwie                                              -  1266,00 zł,

 - o liczbie osi  trzy                                                -  1594,00 zł.

             b) równej lub wyższej niż 12  ton i  poniżej  29 ton,

-o liczbie osi  cztery i więcej                             -  1 672,00 zł,

             c) od 29 ton, o liczbie osi cztery i więcej                -   2 480,00 zł.

 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów:

    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                          -  750,00 zł,

    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                             -  970,00 zł,

    c) od 9 ton i poniżej 12 ton                                -  970,00 zł.

 

5.   od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)   równej lub wyższej niż 12 ton:

                    -o liczbie osi  dwie                                      -  1 430,00 zł,

 -o liczbie osi  trzy  i więcej                          -  1 750,00 zł.

 

6.   od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)   nie mniej niż 12 ton i poniżej  31 ton              -       930,00 zł,

-o liczbie osi dwie                   

b)   od 31 ton                                                           -    1 960,00 zł

                  o liczbie osi dwie                                                                                  

c)   nie mniej niż 12 ton i poniżej 40 ton                -   1 743,00 zł

-o liczbie osi  trzy i więcej

              d) od  40 ton                                                           -   2 580,00 zł

                  - o liczbie osi  trzy i więcej  

7.   od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

                   -  od 7 ton i poniżej 12 ton                                 -     200,00 zł.                    

 

 8.od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)   równej lub wyższej niż 12 ton

-o liczbie osi  jedna                                        -    325,00 zł,

-o liczbie osi   dwie                                         -  1163,00 zł,

-o liczbie osi  trzy   i więcej                            -      954,00 zł.

 

9.od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

              a) równej lub wyższej niż 12 ton:

-o liczbie osi  jedna                                     -  568,00 zł,

b)   od 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi dwie                                      - 1447,84 zł,

c)   powyżej 36 ton:

- o liczbie osi  dwie                                     - 1719,00 zł,

d)   równej lub wyższej niż 12 ton:

- o liczbie osi  trzy  i więcej                         - 1296,00 zł.

 

10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej  niż 30 miejsc                               -    600,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                 -  1200,00 zł.

 

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek budżetowych  Gminy i stanowiące ich własność, z wyjątkiem  pojazdów, o których mowa w art.8 pkt  2, 4 i 6  ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr XV/77/08 z dnia  14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

                                                        § 5

        

1.    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i obowiązuje w 2010r.

 

                                                                 

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.10.2009
Data modyfikacji : 22.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony