Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt chwały w sprawie opłaty targowej

 PROJEKT

                                                                         
UCHWAŁA   ---------------------
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia ----------------------2009r.
 
w sprawie  opłaty targowej
 
                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.             o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  i art. 19 pkt 1,       lit. a, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych                ( M P  Nr 52, poz.742)  – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wysokość dziennej   stawki targowej :
1)  od sprzedaży z samochodów osobowych i handlu naręcznego  - 10 zł ;             
2) od sprzedaży z samochodów ciężarowych i innych form sprzedaży     - 20 zł .                                                
§ 2
 
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Wiesława Sknadaj.
3. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej określa się w wysokości    
    10% od zainkasowanych kwot tytułem tej opłaty.
 
                                                          
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Nr  XV/78/08 z 14 listopada 2008r. w sprawie opłaty targowej.
 
§ 5
 
1.     Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.     Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i obowiązuje w 2010 r.
 
 
 
                                                                                                                  
 
 
                                        


Metadane

Data publikacji : 22.10.2009
Data modyfikacji : 22.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry