Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1578,Projekt-uchwaly-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2009r.html
2022-01-17, 05:42

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

  Projekt

         UCHWAŁA  Nr  XX/   /2009          

RADY  GMINY   POŚWIĘTNE

z  dnia 27 października  2009 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy  z dnia                  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591 z późn. zm. ) w  związku z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005r  Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada  Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza  się zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Poświętne  na  2009 r.

      1)Zwiększa się plan dochodów  o kwotę  363 000 zł  zgodnie z zał. Nr 1  ;

      2)Zwiększa się   plan wydatków   o kwotę   363 000 zł  zgodnie z zał.  Nr 2 ;

     3)Zwiększa   się  wydatki inwestycyjne  o kwotę   248 000   zł ,                               

wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach określa zał. Nr 3;

oraz limity  wydatków na  wieloletnie programy inwestycyjne określa zał. 3 a;

 

Budżet po zmianie:

Dochody                                                       12 785 894   zł ,                               

w tym z zadań zleconych                                 2 043 471   zł ,

Wydatki                                                        17 205 894   zł ,

w  tym z zadań zleconych                                2 043 471   zł .

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

 

         § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku  

  Urzędowym Województwa Mazowieckiego.           

Metadane

Data publikacji : 22.10.2009
Data modyfikacji : 22.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa Rada Gminy

Opcje strony