Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1390,Projekt-uchwaly-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-budzecie-gminy-na-2009r.html
2022-01-27, 10:11

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

 

               U C H W A Ł A Nr XVIII/   /2009          Projekt
RADY GMINY   POŚWIĘTNE
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r  Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2009 r.
1)      Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 438 zł zgodnie z zał. Nr 1 ;
w tym zwiększa się dochody z zadań zleconych o kwotę 5 438  zł zgodnie z zał.     Nr 1 a;
2)      Zwiększa się   plan wydatków   o kwotę   5 438 zł zgodnie z zał. Nr 2 ;
w tym zwiększa się wydatki z zadań zleconych o kwotę 5 438  zł zgodnie z zał.      Nr 2 a;
3)      Zwiększa   się wydatki inwestycyjne o kwotę   38 000   zł ,                               
wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach określa zał. Nr 3;
oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa zał. 3 a;
 
Budżet po zmianie:
Dochody                                                       12 416 555   zł ,                               
w tym z zadań zleconych                                 2 196 373   zł ,
Wydatki                                                        16 836 555   zł ,
w tym z zadań zleconych                               2 196 373   zł .
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
 
         § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 21.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Rada Gminy

Opcje strony