Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1388,Projekt-uchwaly-w-sprawie-zaciagniecia-dlygoterminowego-kredytu-z-przeznaczeniem.html
2022-01-18, 02:49

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia dłygoterminowego kredytu z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych i chodników

 

PROJEKT                           
 
Uchwała Nr XVIII /     /09
Rady Gminy Poświętne
z dnia ……………….. 2009 r.
 
 
 
 
w sprawie zaciągnięcia  długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na    modernizację  dróg gminnych i chodników w gminie Poświętne
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
§ 1
 
Zaciągnąć kredyt w wysokości 1 000 000 PLN ( słownie: jeden milion ) z przeznaczeniem na zadanie pn. modernizacja dróg gminnych i chodników.
 
 
§ 2
 
Zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu ma być weksel in blanco bez protestu do wysokości kredytu wraz z odsetkami.
 
§ 3
 
Spłata kredytu wraz z odsetkami będzie następowała z podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie od   1 stycznia 2010 roku do końca kwietnia   2018 roku w ratach miesięcznych.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 21.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Rada Gminy

Opcje strony