Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008r.

Uchwała Nr XVIII/....../09

                                             Rady Gminy Poświętne                             PROJEKT

z dnia ………… 2009 r.

 

 

 

 

w sprawie  przyjęcia sprawozdania  z wykonania  budżetu Gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008r.

 

 

 

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4  art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn..zm.) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)   Rada Gminy Poświętne  uchwala co, następuje:

 

 

 

§ 1.

 

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2008r. , po zapoznaniu sie z wnioskiem  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy oraz opiniami  Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie   przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania i wniosku ww. Komisji  w głosowaniu jawnym  - udziela się absolutorium Wójtowi Gminy  Poświętne  za 2008 rok.

 

 

 

§ 2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz  na  tablicach informacyjnych Urzędu Gminy.

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Rada Gminy

Opcje strony

do góry