Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1385,Projekt-uchwaly-w-sparwie-wprowadzenia-zmian-w-uchwale-NrVII44-03-RG-w-sprawie-z.html
2022-01-24, 11:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sparwie wprowadzenia zmian w uchwale NrVII/44/ 03 RG w sprawie zatwierdzenia Statutu GOPS

 

UCHWAŁA Nr XVIII  /     /09
Rady Gminy w Poświętnem
 z dnia …. kwietnia 2009 r
 
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/44/2003 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 25 września 2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/44/03 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 3 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
 
„9. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz. U. Nr139, poz. 992 z późn. zm.).”
 
2. § 4 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 
„ 3) wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Wójta Gminy Poświętne o przyznaniu i odmowie świadczeń z pomocy społecznej oraz prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych, do realizacji zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i wydawania w tych sprawach decyzji a także do realizacji zadań wynikających z ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.”
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 21.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony