Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1231,Projekt-uchwaly-w-sprawie-regulaminu-przyznawania-nauczycielom-dodatkow-do-wynag.html
2022-01-17, 04:50

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

PROJEKT                                        

 

UCHWAŁA  Nr XVI/  /08

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia     grudnia   2008r.

 

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art.  91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału ZNP
w Wołominie Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne wynagrodzenia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr X/53/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

 

                                                                                 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony