Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1230,Projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wynajem-lokalu.html
2022-01-17, 05:34

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu

PROJEKT

 

 

UCHWAŁA NR …………/2008

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia ……………………….. 2008 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Szkolnej 4 w Poświętnem

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1

Wraża się zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Szkolnej 4 w Poświętnem z dnia 10 lutego 1999 roku z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykorzystuje pomieszczenia na Ośrodek Zdrowia dla mieszkańców Gminy Poświętne..

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony