Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1229,Projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-planu-pracy-komisji-i-Rady-Gminy-na-2009r.html
2022-01-18, 02:16

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji i Rady Gminy na 2009r.

                           UCHWAŁA Nr XVI/  /08            Projekt

RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia  18 grudnia  2008r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy  Poświętne.

Na podstawie art.21ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz § 13 ust.5 i § 41 ust.1 Statutu Gminy Poświętne        (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003r. Nr 264 poz. 6946 z późn. zm. )- Rada Gminy  Poświętne uchwala,  co następuje:

                                               § 1

1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy w Poświętnem na 2009r. stanowiący załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się plany pracy niżej wymienionych Komisji Rady Gminy w Poświętnem na 2009r. :

- Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Handlu i Usług,
- Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa
   Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej,
stanowiące odpowiednio załączniki Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

                                                   § 2

Wykonanie Uchwały powierza się odpowiednio Przewodniczącemu Rady  Gminy  i  Przewodniczącym  Komisji  Rady  Gminy   Poświętne.

                                                   § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009r.
                                                      

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Ulejczyk
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony