Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1228,Podjecie-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-rocznego-programu-i-zasad-wspolpracy-z-org.html
2022-01-24, 10:52

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad wspólpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009r.

UCHWAŁA Nr  XVI/  /08

RADY GMINY  POŚWIĘTNE

z dnia  ………………. 2008r.

 

w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009

 

                   Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.,  Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się roczny program i zasady współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia       24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała    wchodzi   w  życie  z  dniem  1 stycznia 2009r  i obowiązuje  w 2009r.

 

                                             

           

 

 

 

Załącznik

          do Uchwały Nr  XVI/    /08

Rady Gminy Poświętne

z dnia    grudnia  2008r.         

 

                      PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Rozdział I   Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o :

    1) gminie - rozumie się przez to Gminę Poświętne,

    2) radzie - rozumie się przez to Radę Gminy w Poświętnem,

    3) urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy w Poświętnem,

    4) wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Poświętne,

    5) sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza Gminy Poświętne,

    6) skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika Gminy Poświętne,

    7) organizacji pozarządowej - rozumie się  przez  to   organizacji       

       pozarządowe, osoby  prawne i  jednostki  organizacyjne, o których mowa  w

       art. 3 ust.  2 i 3  ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności    

       pożytku  publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873),

    8) podmiocie - rozumie się przez to: osobę prawną i jednostkę organizacyjną

        działającą na podstawie przepisów o sto­sunku Państwa do Kościoła

        Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

        kościołów i związków wy­znaniowych oraz o gwarancjach wolności

       sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie

       działalności pożytku publicznego, stowarzyszenie jednostek samorządu

       tery­torialnego,

    9) udziale środków własnych - rozumie się przez to środki finansowe nie

        pochodzące  z budżetu gminy przeznaczone na realizację zadania, o

        którego wsparcie finansowe organizacja poza­rządowa lub podmiot ubiega    

        się,

  10) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

        działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.  Nr 96, poz. 873).

2. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami opiera się

     na zasadach:  pomocniczości,  suwerenności  stron,  partnerstwa,

     efektywności,  uczciwej konkurencji i jawności.

3. Uchwalając  corocznie  budżet,  rada  rezerwuje  w  nim  środki  finansowe   

    na realizację  zadań  przez  organizacje  pozarządowe  i  inne  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 4.  Partnerami  gminy  mogą  być  organizacje  pozarządowe   i   podmioty,   które  podejmując działania, realizują zadania gminy wynikające z odrębnych  przepisów.

5. Organizacje pozarządowe i inne podmioty winny zapewnić realizację zadań w  sposób efektywny, profesjonalny i terminowy.

 

 

 

 

 

Rozdział II   Zakres współpracy

 

§ 2

 

Gmina realizuje zadania własne współpracując z organizacjami pozarządowymi  w zakresie: pomocy społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponad gminnym, wspierania rozwoju sportu dzieci i młodzieży, wspierania rozwoju sportu i rekreacji doro­słych mieszkańców gminy, wspieranie aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy, podtrzymywania tradycji narodowej, pielę­gnowania oraz rozwoju świadomości naro­dowej, obywatelskiej, kulturowej oraz tożsamości lokalnej poprzez organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wystaw, koncertów, przygotowywanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i podmiotom, może zostać dokonane na wniosek wójta, po akceptacji ich przez radę w dro­dze zmiany uchwały w sprawie rocznego pro­gramu współpracy Gminy Poświętne z organi­zacjami pozarządowymi oraz innymi podmio­tami prowadzącymi działalność pożytku pu­blicznego. Poza wsparciem finansowym gmina może udzielać organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pomocy w innych formach, a w szczególności w postaci: pomocy w uzyskaniu lokalu na działalność statutową organizacji pozarządowej oraz możliwości zwolnień z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w od­rębnych przepisach, udostępnienia

lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spotkania otwarte umożliwienia organizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów sportowych (boisk szkolnych), pomocy w pozyskiwaniu środków finan­sowych z innych źródeł, promocji działalności organizacji pozarzą­dowych, podmiotów w skali mikroregionalnej  i ma­kroregionalnej oraz międzynarodowej, udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł, organizacji konsultacji i szkoleń w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów, wzajemnego informowania się o planowa­nych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierun­ków, tworzenia wspólnych zespołów o charakte­rze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów oraz przedstawicieli gminy, konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami aktów normatywnych odpowiednio do zakresu ich działania. Wójt może zwołać forum organizacji poza­rządowych działających na rzecz realizacji za­dań własnych gminy, na które zapraszani będą przedstawiciele organizacji oraz podmiotów, w celu zebrania ich opinii i wniosków.

 

Rozdział III   Zasady współpracy

 

§ 3

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy na zasadach okre­ślonych w ustawie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom - jako zadanie zlecone w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d oraz art. 71 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - może mieć formy : powierzenia wykonywania zadań publicz­nych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub wspierania takich zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert .Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicz­nego w trybie art. 11 ust. 2 ustawy zobowiąza­ne są do wykonania zadania w zakresie i na za­sadach określonych w umowie, odpowiednio o powierzenie zadania lub wsparcia realizacji za­dania, a gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania środki publiczne w formie dotacji. Powierzenie zadań może nastąpić w innym trybie niż w otwartym konkursie, jeżeli dane za­dania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach (w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).

 

§ 4

 

Wójt ogłasza konkurs ofert, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o rodzaju zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zasadach przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania w terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty, zrealizowanych przez gminę w roku 2008 i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji i dofinansowania przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom oraz jednostkom organizacyjnym podległym gminie lub przez nią nadzorowanym. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty oraz jednostki organizacyjne podlegle gminie lub przez nią nadzorowane. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zamieszcza się w zależności od rodzaju zadania, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń urzędu.  Ogłaszając konkurs Wójt powołuje komisję konkursową. W skład komisji konkursowej wchodzą: sekretarz, skarbnik pracownik właściwy merytorycznie urzędu lub jednostki organizacyjnej przedstawiciel właściwej merytorycznie komisji rady. W skład komisji konkursowej może wchodzić z głosem doradczym osoba, która w związku z wykonywaniem zawodu posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań podlegających konkursowi. W posiedzeniu komisji konkursowej w części dotyczącej otwarcia ofert i ujawnienia ich treści mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych lub podmiotu.

 

§ 5

 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej podlega zatwierdzeniu przez wójta. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu. Wyniki konkursu podawane są do wiadomości publicznej poprzez podanie na tablicy ogłoszeń urzędu wraz ze zwięzłym opisem zadania. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu uczestnik konkursu może wnieść do wójta odwołanie od jego rozstrzygnięcia. Rozpatrzenie odwołania przez prezydenta następuje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia i jest ostateczne. Informacje o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

 

§ 6

 

Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy muszą wykazać w składanej ofercie udział środków własnych.

 

§ 7

 

Oferta o wsparcie finansowe na realizację zadań powinna zawierać w szczególności: szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, tytuł projektu, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację zadań publicznych powinien wypełnić ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).Ofertę należy przygotować według następujących zasad: formularz oferty natęży opracować w języku polskim, oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny (oferty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane),nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu na poszczególne odpowiedzi, oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać ,,nie dotyczy"),podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji cel w. Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty: kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu, wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. z Krajowego Rejestru Sądowego) ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia, sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji (podmiotu) za ostatni rok. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej koper­cie, pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Gminy Poświętne ul. Krótka 1 05-326 Poświętne. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania, adnotację ,,nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarciem ofert". Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 5 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu. Oferty po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty, nie będą brane pod uwagę. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do urzędu ponosi wnioskodawca.

§ 8

 

Przed otwarciem ofert ustala się prawidłowość oferty, co do wymogów określonych w § 12 ust. 6 uchwały oraz terminowość jej zgłoszenia. Przy rozpatrywaniu ofert, uwzględnia się: ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności: liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu, doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach ,możliwość  wykonania  zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach, ocenę  przedstawionej  kalkulacji  kosztów realizowanego zadania, w tym: wysokość udziału środków własnych,       wysokość środków pochodzących z innych źródeł, strukturę wydatków, zgodność oferty z celami konkursu, wysokość środków publicznych przeznaczo­nych na realizację zadania.

§ 9

 

Organizacje pozarządowe i podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć oferty na realizację zadań publicznych. W przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. 1 wójt w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy: rozpatruje celowość realizacji zadania, Informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego.

§ 10

 

Oferta na realizację zadania powinna być zaopiniowana przez właściwego pracownika urzędu lub członka kierownictwa urzędu bezpośrednio nadzorującego realizację zadania.

§ 11

 

Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe i podmioty przy­znawane jest po uchwaleniu budżetu gminy.

 

 

§ 12

 

Warunkiem zlecenia przez gminę organizacji pozarządowej lub podmiotowi zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru spra­wozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).Umowa powinna zawierać w szczególności: oznaczenie stron umowy, przedmiot umowy (opis zadania, termin jego wykonania), wysokość i terminy przekazywania środków, formę i terminy rozliczania przekazanych środków, zapisy dotyczące nadzoru sprawowanego przez właściwego merytorycznie pracownika urzędu lub członka kierownictwa urzędu, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji, zapisy dotyczące rozwiązania umowy oraz konsekwencji dla stron w przypadku nie wywiązania się z postanowień umowy, termin i zakres sprawozdania z wykonania zadania.

 

§  13

 

Wykonanie zleconego zadania oraz sposób wykorzystania przyznanej dotacji każdorazowo nadzoruje właściwy pracownik urzędu lub członek kierownictwa urzędu nadzorujący realizacje zadania. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 polega w szczególności na ocenie: stanu realizacji zadania, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy. Kontrolę wykorzystania dotacji prowadzi wyznaczony przez wójta pracownik urzędu. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu,

 

Metadane

Data publikacji : 12.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony