Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kireownikowi GOPS

PROJEKT

 

 

UCHWAŁA NR …………/2008

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia ……………………….. 2008 r.

 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych a także do wypłaty i przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry