Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1226,Projekt-uchwaly-w-sprawie-zmianw-budzecie-gminy-na-2008r.html
2022-01-18, 02:41

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie zmianw budżecie gminy na 2008r.

U C H W A Ł A  Nr   XVI/   /08   

RADY  GMINY   POŚWIĘTNE

z  dnia    grudnia  2008 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591 z późn. zm. ) w  związku z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada  Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:

                                                                       § 1

Wprowadza  się zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Poświętne  na  2008 r.:

1)      Zmniejsza  się plan dochodów w zadaniach  zleconych o kwotę 65 800 zł  zgodnie z zał. Nr 1 a ;

2)      Zmniejsza się   plan wydatków  w zadaniach zleconych   o kwotę 65 800 zł  zgodnie z zał.  Nr 2 a ;

3)      Zmniejsza  się  wydatki inwestycyjne  o kwotę   165 561  zł ,             

     Wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach określa zał. Nr 3;

4)      Zwiększa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej o kwotę 7 585  zł ;

     Przychody i wydatki GFOŚ i GW po zmianach określa  zał. Nr 4.

Budżet po zmianie:

Dochody                                                        12 930 206   zł ,                                            

w tym z zadań zleconych                                   2 289 659   zł ,

Wydatki                                                        12 510 206   zł ,

w  tym z zadań zleconych                                   2 289 659   zł .

 

                                                                       § 2

           

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

                                                                       § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mairia Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony