Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1225,Projekt-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-gminy-na-2009r.html
2022-01-24, 11:19

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.

                                         UCHWAŁA  Nr  XVI /  /08                                               

RADY  GMINY  POŚWIĘTNE

z dnia 18 grudnia  2008r. 

 

                                               

w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Poświętne na rok 2009

 

 

         Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4,  pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  ze zm. ) oraz art. 165,  art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych    (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) Rada Gminy uchwala, co  następuje:

 

                                                                         § 1

 

 Dochody  budżetu gminy w wysokości  12 483 373zł,  zgodnie z  załącznikiem nr 1.

 

                                                                      

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości  16 903 373 zł , zgodnie  z załącznikiem nr 2. w tym na zadania inwestycyjne w wysokości  4 720 000 zł zgodnie z  załącznikiem 3 a

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  w latach 2009 – 2011  zgodnie z załącznikiem nr 3 .

 

§ 3

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości  4 420 000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z ;

1) zaciągniętych kredytów w kwocie   4 000 000 zł                                                               

2) wolnych środków w kwocie    500 000 zł.

2.  Przychody budżetu w wysokości    4 500 000 zł , rozchody w wysokości  80 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

                                                          

§ 4

W budżecie tworzy się  rezerwy;

          1) ogólną w wysokości  -  95 000 zł ;

           2) celową na wydatki  związane  z zarządzeniem kryzysowym   -   5 000 zł.

 

§ 5

Dochody   związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych  odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz  wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej  zgodnie z załącznikiem nr 5 a                                                        

 

§ 6

1.Ustala się dochody w kwocie  40 000  zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów   alkoholowych oraz wydatki w kwocie   35 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych..                                             

  2. Ustala się wydatki w  kwocie  5 000  zł na realizację zadań określonych  w  gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

 

          

§ 7

Dotacje podmiotowe dla :

 gminnych instytucji kultury  na łączną kwotę    -          150 000      zgodnie z załącznikiem nr 6 .

 

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki   Wodnej w wysokości :

       1) przychody                    -  3 000  zł ;    

       2) wydatki                        -   5 000 zł ;

           zgodnie z załącznikiem nr  7 .

 

 

§ 9

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej  zgodnie z załącznikiem  nr  8.           

 

§ 10

 

Upoważnia się Wójta do :

1)      zaciągania zobowiązań :

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie  programy inwestycyjne, na  programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej  lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontaktów wojewódzkich  do wysokości określonej  w załącznikach nr 3 i nr  3 a                                          

b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym  jest niezbędna dla  zapewnienia   ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na     

 łączną kwotę    500 000 zł ;

      2)  dokonywania  zmian w planie wydatków, z wyłączeniem  przeniesień wydatków

            między   działami.

 

§  11

Dołącza się  do uchwały  prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne .

 

§ 12

Wykonanie  uchwały  powierza  się Wójtowi  Gminy.

 

§ 13

Uchwała wchodzi w  życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony