Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały na XVI sesję

Uchwała Nr XVI / / 2005 Rady Gminy Poświętne z dnia lutego 2005 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Poświętne. Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje: § 1 Przyjąć Gminny Program Profilaktyki (...)

Uchwała Nr XVI / / 2005
Rady Gminy Poświętne
z dnia lutego 2005 r.


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Poświętne.Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Poświętne na 2005 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania uchwały za 2005 rok w I kwartale 2006 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje w 2005 roku.GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCHdla

Gminy Poświętne

na okres

od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Opracowanie:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem.SPIS TREŚCI
Rozdział I

Rozdział IIRozdział IIIRozdział IVRozdział V

Rozdział VIRozdział VII

Rozdział VIII


Rozdział IX
Uzasadnienie i cele programu.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych używek.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej i opiekuńczo-pomocowej w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień.

Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Kontrola realizacji gminnego programu.

Preliminarz środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zasady działania i wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2005


ROZDZIAŁ I

Uzasadnienie i cele programu1. Uzasadnienie

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskały kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Gminy, z racji dysponowania największą wiedzą o problemach swoich społeczności oraz o dostępnych zasobach, mogą tym samym przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Ustawodawca stanowi w art. 4¹ ust. 1 w/w ustawy, iż „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy”.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez radę gminy, przedstawia zadania własne Gminy wynikające z art. 4 ¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm. ) uwzględniając wytyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonego przez Radę Ministrów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 września 2000 roku. Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, powoływaną przez Wójta gminy w drodze zarządzenia.
Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowiące dochód gminy, które w całości przekazywane są na realizację w/w zadań.


Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontynuacją zadań realizowanych w poprzednich latach na terenie gminy Poświętne.
Aby zmniejszyć rozmiary zjawiska patologii społecznej polegającej na moralnej, zdrowotnej i materialnej degradacji rodzin, których członkowie nadużywają alkoholu ustala się, że w roku 2005 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie podejmowała następujące cele.


2. Cele programu

1. Prowadzenie profilaktyki alkoholowej.
2. Zmniejszenie skutków społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu.
3. Kształtowanie właściwych postaw społecznych w zetknięciu z patologią.
4. Wspieranie działalności o charakterze profilaktycznym świetlicy dla dzieci i młodzieży, oraz działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w/w programach .

ROZDZIAŁ II

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych używek.

1/ Finansowanie działalności terapeuty w celu utworzenia grupy wsparcia na terenie gminy i prowadzenia zajęć terapeutycznych,
2/ Finansowanie działalności psychologa zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym.
3/ Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, którego zadaniem jest udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom informacji o możliwości podjęcia leczenia, terapii, wsparcia i pomocy psychologicznej, motywowanie do leczenia odwykowego ( dyżury pełnią członkowie GKRPA, psycholog, terapeuta, lekarz ),
4/ Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie zwiększenia dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych,
5/ Współpraca i dofinansowanie działalności Ośrodka Profilaktycznego znajdującego się na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Czarnej,
6/ Dofinansowywanie świetlicy socjoterapeutycznej przy kościele parafijalnym dla dzieci i młodzieży, realizującej program zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu.
7/ Współpraca z GOPS, Policją, Służbą Zdrowia, Prokuratorem, Parafią, z kuratorami zawodowymi, społecznymi itp. dotycząca osób nadużywających alkoholu i ich rodzin, oraz przemocy w rodzinach.
8/ Współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej w ramach „Niebieskiej Linii” oraz pomocy rodzicom dzieci, które spożywają alkohol w ramach „Pomarańczowej Linii”.
9/ Udzielanie doraźnej pomocy dla rodzin z problemem alkoholowym i ofiar przemocy domowej,
10/ Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (plakaty, broszury, ulotki, kasety video) dla klientów punktu konsultacyjnego, szkół, ośrodka zdrowia, policji itp.
ROZDZIAŁ III

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1/ Przygotowanie i składanie wniosków do Sądu osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe i opłacenie kosztów opinii biegłych sądowych w zakresie orzekania o uzależnieniu.
2/ Objęcie opieką psychologiczną i terapeutyczną członków rodzin alkoholowych, szczególnie dotkniętych problemem przemocy, maltretowania i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny.
3/ Wspieranie działalności grup wsparcia dla osób dotkniętych problemem alkoholowym ( mitingi AA, Alanon, kurso-rekolekcje ).
4/ Dofinansowanie działań i programów profilaktyczno-edukacyjnych realizowanych przez Szkoły, Kościół katolicki oraz inne instytucje i organizacje.
5/ Koordynowanie działań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z GOPS, Policją, pracowników Służby Zdrowia, szkołami, Kościołem oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
6/ Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i dofinansowanie szkoleń z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.
7/ Współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej w ramach „Niebieskiej Linii” oraz pomocy rodzicom dzieci, które spożywają alkohol w ramach „Pomarańczowej Linii”.

ROZDZIAŁ IV

Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej i opiekuńczo-pomocowej w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień.

1/ Finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej, znajdującej się przy kościele parafijalnym, jako alternatywnego miejsca spędzania czasu wolnego i promującego zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach profilaktycznych.
2/ Dofinansowanie działalności drużyny harcerskiej „Wagabunda” za promowanie zdrowego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu bez alkoholu, narkotyków i innych używek.
3/ Prowadzenie prelekcji profilaktyczno-edukacyjnych przez psychologa w szkołach podstawowych i gimnazjum.
4/ Organizowanie i finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych z określonym programem profilaktyczno-edukacyjnym adresowanym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
5/ Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu konkursów plastycznych w szkołach na temat uzależnień i przemocy w rodzinie, oraz organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowo-sportowym.
6/ Zakup materiałów i urządzeń edukacyjnych: poradniki, kasety wideo, książki, czasopisma o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i promowania zdrowego stylu życia.
7/ Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.ROZDZIAŁ V

Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami.

Rada Gminy ustaliła, że na terenie Gminy Poświętne jest 28 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5%, 14 punktów sprzedaży napojów alkoholowych od 4,5%do 18% oraz 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. Podmiot sprzedający napoje alkoholowe podlega ustaleniom zawartym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisom lokalnym. Realizacja tego zadania będzie się odbywać poprzez następujące działania:
1/ Wprowadzenie wymaganej odległości od punktu sprzedaży napojów alkoholowych do tzw. obiektów chronionych ( przedszkola, szkoły podstawowe, kościół, placówki kulturalne).
2/ Obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3/ Umieszczenie informacji o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia, osobom nietrzeźwym.
4/ Zapewnienie przez właścicieli sklepów porządku, spokoju i estetyki wewnątrz i na zewnątrz punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
5/ Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie właściwej ich dystrybucji.
6/ Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia członków GKRPA w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
7/ W przypadkach rażącego naruszenia postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a w szczególności sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz powtarzające się incydenty zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu, wnioskowanie i opiniowanie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

ROZDZIAŁ VI

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

• Współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi programy i przedsięwzięcia profilaktyczne.
• Wsparcie edukacyjne, materialne i lokalowe podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, grup AA, Alanon.
• Wspieranie i dofinansowanie uczniowskich klubów sportowych.
• Finansowanie świetlicy dla dzieci i młodzieży.
• Organizowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, także z programami edukacyjno-profilaktycznymi.
• Współpraca Kościołem, Akcją Katolicką, OPS, Ośrodkami Uzależnień, Pedagogami szkolnymi w celu podnoszenia skuteczności podejmowanych przez nich działań związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących uzależnień.
• Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.


ROZDZIAŁ VII

Kontrola realizacji gminnego programu

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem sporządza na koniec każdego roku kalendarzowego sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które składa przed Wójtem Gminy Poświętne oraz przed Radą Gminy Poświętne.
Sam program może ulec modyfikacji w miarę potrzeb zaistniałych w środowisku lokalnym po zatwierdzeniu przez Radę Gminy Poświętne.
ROZDZIAŁ VIII

Preliminarz środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2005 r.
1 2 3 4 5

85185154
3030


4210

4300

4410
Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe
40 000

40 000

12 800


7 000

20 000

200
ROZDZIAŁ IX

Zasady działania i wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Wszystkie działania w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta koordynuje powołana zarządzeniem Wójta Gminy Poświętne Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest ciałem opiniującym i inicjującym wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Do zadań wyżej wymienionej Komisji należy między innymi:
1) opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok kalendarzowy i przekładanie Programu Wójtowi i Radzie Gminy,
2) opracowanie preliminarza wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok kalendarzowy w terminie do 15 grudnia każdego roku,
3) przedkładanie Wójtowi Gminy i Radzie Gminy sprawozdania rocznego z działalności Komisji,
4) udział w opiniowaniu decyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych,
5) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
6) opiniowanie wniosków w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
7) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje sprawy na posiedzeniach.
5. Decyzje Komisji podejmowane są większością głosów.
6. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej jeden raz w miesiącu.
7. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
8. Za pracę w Komisji członkowie otrzymują w 2005 r. wynagrodzenie zryczałtowane miesięczne w wysokości : przewodniczący komisji – 250 zł, z-ca przewod. Komisji – 220 zł, pozostali członkowie komisji – 150 zł.

Preliminarz budżetowy na 2005 rok

- wynagrodzenie członków komisji - 11 000 zł
- dofinansowanie Schroniska „Don Orione” w Czarnej - 2 000 zł
- wynagrodzenie psychologa i terapeuty w punkcie
konsultacyjnym - 10 000 zł
- materiały biurowe, czasopisma, literatura, zakup sprzętu
sportowego - 1 500 zł
- szkolenia, obsługa spraw sądowych, delegacje, karty
telefoniczne - 1 000 zł
- dofinansowanie świetlicy przykościelnej (dożywianie,
środki czystości, ogrzewanie, materiały papierniczo-szkolne)
realizującej program profilaktyczny, wyjazdy zimowe i letnie
dzieci z problemem uzależnień - 14 500 zł


Razem 40 000 zł


Przewodnicząca Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

/-/ Janina Borowska

Metadane

Data publikacji : 23.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry