Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1184,Projekt-uchwaly-w-sprawie-wprowadzenia-zamian-w-budzecie-gminy-na-2008r.html
2022-01-27, 00:55

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zamian w budżecie gminy na 2008r.

 

                      U C H W A Ł A Nr   XV/ /08            projekt
RADY GMINY   POŚWIĘTNE
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:
                                                                       § 1
Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2008 r.
1)     Zwiększa się plan dochodów o kwotę 378 500 zł zgodnie z zał. Nr 1
2)     Zwiększa się plan wydatków o kwotę 126 500 zł zgodnie z zał. Nr 2
3)     Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 205 202   zł                                 
Wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach określa zał. Nr 3
4)     Przychody i rozchody budżetu po dokonanych zmianach określa zał. Nr 4
5)     Zwiększa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej o kwotę 5 000 zł
Przychody i wydatki GFOŚ i GW po zmianach określa  zał. Nr 5
6)     Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 r. i lata następne po zmianie .
Budżet po zmianie:
Dochody                                                        12 806 421   zł                                              
w tym z zadań zleconych                                  2 306 224   zł
Wydatki                                                        12 386 421   zł
w tym z zadań zleconych                                 2 306 224   zł
 
                                                                       § 2      
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
                                                                       § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XV/ /08
z dnia 14 listopada 2008 r.
 
D O C H O D Y
 
Dział
Rozdział
 §
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
600
 
 
Transport i łączność
270 000
 
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
270 000
 
 
 
6300
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
270 000
 
756
 
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
103 000
8 500
 
75601
 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
8 500
 
 
 
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
8 500
 
 
75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
7 500
3 500
 
 
0320
Podatek rolny
7 500
 
 
 
0340
Podatek od środków transportowych
 
500
 
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
 
3 000
 
75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
30 000
 
 
 
0340
Podatek od środków transportowych
5 000
 
 
 
0360
Podatek od spadków i darowizn
6 000
 
 
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
19 000
 
 
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
7 000
 
 
 
0480
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
6 000
 
 
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 000
 
 
75621
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
50 000
5 000
 
 
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
50 000
 
 
 
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
 
5 000
801
 
 
Oświata i wychowanie
14 000
 
 
80101
 
Szkoły podstawowe
14 000
 
 
 
6300
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
14 000
 
 
 
 
Ogółem
387 000
8 500
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XV / /08
z dnia 14 listopada 2008 r.
 
 
 
W Y D A T K I
 
Dział
Rozdział
 §
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
 
70 000
 
01010
 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 
70 000
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
40 000
 
 
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 
30 000
600
 
 
Transport i łączność
364 500
 
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
364 500
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
11 000
 
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
353 500
 
710
 
 
Działalność usługowa
 
80 000
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
 
80 000
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
 
80 000
750
 
 
Administracja publiczna
4 000
86 000
 
75023
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4 000
86 000
 
 
4270
Zakup usług remontowych
4 000
 
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
86 000
754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 
4 500
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
 
4 500
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 
3 400
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
1 100
757
 
 
Obsługa długu publicznego
 
1 500
 
75702
 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
 
1 500
 
 
8070
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów  finansowych, związanych z obsługą długu krajowego
 
1 500
801
 
 
Oświata i wychowanie
57 702
43 702
 
80101
 
Szkoły podstawowe
52 702
32 013
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
 
3 768
 
 
4270
Zakup usług remontowych
 
28 245
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
52 702
 
 
80110
 
Gimnazja
5 000
11 689
 
 
4270
Zakup usług remontowych
 
11 689
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
5 000
 
851
 
 
Ochrona zdrowia
36 000
50 000
 
85121
 
Lecznictwo ambulatoryjne
30 000
50 000
 
 
4270
Zakup usług remontowych
30 000
 
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
50 000
 
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
6 000
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5 000
 
 
 
 
Ogółem
462 202
335 702
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Załącznik Nr 4
                                                                       Do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XV/ /08
                                                                       z dnia 14 listopada 2008 r.
 
 
 
Przychody i rozchody   budżetu
 
 
Lp.
Treść
Klasyfikacja
         § 
Kwota   2008 r.
 
1
2
3
4
1
Dochody
 
12 806 421
2
Wydatki
 
12 386 421
3
Wynik budżetu
 
420 000
 
Przychody ogółem:
 
0
1
Kredyty
§ 952
 
2
Pożyczki
§ 952
 
3
Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
 
4
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
 
5
Prywatyzacja majątku jst
§ 944
 
6
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
 
7
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
 
8
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
 
 
Rozchody ogółem:
 
420 000
1
Spłaty kredytów
§ 992
420 000
2
Spłaty pożyczek
§ 992
 
3
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963
 
4
Udzielone pożyczki
§ 991
 
5
Lokaty
§ 994
 
6
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
 
7
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
 
 
 
 
                                                              
 
                                                                                                                          Załącznik Nr 5
                                                                               Do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XV/ /08
                                                                               z dnia 14 listopada 2008 r.
 
 
 
 
 
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
 
 
 
Lp.
 
Wyszczególnienie
Plan na 2008 r.
I.
Stan środków obrotowych na początku roku
300
II.
Przychody
5 700
1.
Dz. 900 r. 90011 § 2960
5 700
2.
 
 
3.
 
 
III
 Wydatki
6 000
1.
Wydatki bieżące
6 000
 
Dz.900  r.90011 § 4210
1 000
 
Dz.900 r. 90011 § 4300
5 000
2.
Wydatki majątkowe
0
 
 
 
 
 
 
IV.
Stan środków obrotowych na koniec roku
0
 
 
 
 


Załącznik Nr 3
                                                                                                                                                                                                            do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XV/ /08
                                                                                                                                                                                                                                   z dnia   14 listopada 2008 r.
Z A D A N I A   I N W E S T Y C Y J N E        w    2008 r.
 
 
 
 
 
Lp.
 
 
 
Dział
 
 
 
Rozdz.
 
 
 
§
 
 
Nazwa zadania
inwestycyjnego
 
 
Łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
 
 
 
 
Rok 2008
(8+9+10+11)
Z tego źródła finansowania
 
 
Dochody własne jst
 
Kredyty i
pożyczki
 
Środki pochodzące z innych
Źródeł*
 
Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
750
75023
6050
Wymiana C.O. w Urzędzie Gminy oraz elewacja budynku
284 000
284 000
284 000
 
 
 
Urząd Gminy w Poświętnem
2
750
75023
6060
Zakup sprzętu komputerowego
20 000
20 000
20 000
 
 
 
Urząd Gminy w Poświętnem
3
801
80101
6050
Budowa hali sportowej w Poświętnem
2 000 000
500 000
500 000
 
 
 
Urząd Gminy w Poświętnem
4
801
80101
6060
Zakup monitoringu
4 514
4 514
4 514
 
 
 
Urząd Gminy w Poświętnem
5
801
80195
6050
Instalacja monitoringu
9 406
9 406
2 419
 
6 987
 
Urząd Gminy w Poświętnem
6
852
85212
6060
Zakup sprzętu komputerowego
7 000
7 000
 
 
7 000
 
Urząd Gminy w Poświętnem
7
600
60016
6050
Budowa drogi Międzyleś
54 900
54 900
27 450
 
27 450
 
Urząd Gminy w Poświętnem
8
754
75412
6060
Zakup samochodu dla OSP Turze
420 000
420 000
20 000
 
400 000
 
Urząd Gminy w
 Poświętnem
9
754
75412
6060
Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Turze
9 600
9 600
1 100
 
8 500
 
Urząd Gminy w Poświętnem
10
801
80110
6050
Instalacja radiowęzła w Gimnazjum
5 000
5 000
5 000
 
 
 
Urząd Gminy w Poświętnem
11
600
60016
6050
Budowa drogi Trzcinka
353 500
353 500
83 500
 
270 000
 
Urząd Gminy w Poświętnem
12
801
80101
6050
Montaż  pieca C.O. Sz. P. Nowe Ręczaje
15 325
15 325
15 325
 
 
 
Urząd Gminy w Poświętnem
13
801
80101
6050
Modernizacja i wyposażenie boiska przy Sz. P. i Gimnazjum w Poświętnem
37 377
37 377
23 377
 
14 000
 
Urząd Gminy w Poświętnem
 
 
 
 
Ogółem
3 220 622
1 720 622
986 685
0
733 937
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne
 
Pozycja
Wyszczególnienie
Kwota długu na
dzień 31.12.2007
Prognoza
2008
Prognoza
2009
Prognoza
2010
Prognoza
2011
Prognoza
2012
Prognoza
2013
Prognoza
2014
Prognoza
2015
1.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych
500 000,00
80 000,00
0
2 000 000,00
1 580 000,00
1 160 000,00
740 000,00
320 000,00
0
1.1
Zaciągnięte zobowiązania
(bez art.170 ust. 3 ufp):
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.
Pożyczki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Kredyty
500 000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.
Obligacje
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Planowane w roku budżetowym
(bez art.170 ust.3 ufp):
0
0
0
2 000 000,00
0
0
0
0
0
1.2.1
Pożyczki
0
0
0
0
0
0
0
0
 
1.2.2.
Kredyty
0
0
0
2 000 000,00
0
0
0
0
0
1.2.3.
Obligacje
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.1.
Pożyczki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.2.
Kredyty
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.3.
Obligacje
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
Planowane w roku budżetowym (art.170 ust. 3 ufp ):
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.1.
Pożyczek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.2.
Kredyty
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.3.
Obligacje
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Spłata długu
0
435 000,00
92 000,00
60 000,00
465 000,00
450 000,00
445 000,00
440 000,00
322 500,00
2.1
Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):
0
420 000,00
80 000,00
0
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
320 000,00
2.1.1.
Kredytów
0
420 000,00
80 000,00
0
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
320 000,00
2.1.2.
Pożyczek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Wykup papierów wartościowych
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.4.
Udzielonych poręczeń
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.1.
Kredytów
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.2.
Pożyczek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.3.
Wykup papierów wartościowych
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.4.
Udzielonych poręczeń
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Spłata odsetek i dyskonto (bez art.169ust.3ufp):
0
15 000,00
12 000,00
60 000,00
45 000,00
30 000,00
25 000,00
20 000,00
2 500,00
2.4
Spłata odsetek i dyskonto (art. 169 ust.3 ufp):
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Prognozowane dochody budżetowe
0
11 092 291,00
11 100 000,00
11 100 000,00
11 120 000,00
11 200 000,00
11 200 000,00
11 200 000,00
11 200 000,00
4
Relacje do dochodów w (w %)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1
Długu (art.170 ust. 1)
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
4.2
Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3 )
0 %
0,72 %
    0 %
18,02 %
14,21 %
10,36 %
6,61 %
2,86 %
0 %
 
4.3
Spłaty zadłużeń 9art.169 ust.1);(2.1+2.2+2.3+2.4):3
0
3,92 %
0,83 %
0,54 %
4,18 %
4,02 %
3,97 %
3,93 %
2,88 %
4.4
Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) ; (2.1+2.3.):3
0
3,92 %
0,83 %
0,54 %
4,18 %
4,02 %
3,97 %
3,93 %
2,88 %
 
 
 
  
 
      U Z A S A D N I E N I E
                                                                                 DO UCHWAŁY    Nr XV/ /08                                                                           
 
 
    RADY   GMINY w POŚWI ĘTNEM
z dni 14 listopada 2008 r.
 
 
 
                    Zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego  nr umowy C/69/RW.OW.II/D/2008 otrzymano środki w kwocie 270 000 zł na zadanie własne pod nazwą „ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trzcinka „, oraz umowy nr D/118/RW.VII/D/2008 otrzymano środki w kwocie 14 000 zł na zadanie pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie w sprzęt boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Poświętnem „ . 
                                                                                                                                            Zwiększono plan dochodów własnych w dz. 756 o kwotę 94 500 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi w Trzcince 83 500 zł oraz 5 000 zł na remonty dróg a także na potrzeby związane z rozwiązaniem problemów alkoholowych 6 000 zł.
 
Na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków dokonano zmian w planach wydatków w dz. 750, 010, 710, 801, 851, 757, 754.                                                                   Dokonano zmian w przychodach i wydatkach GFOŚ i GW o kwotę 5 000 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska .
 

Metadane

Data publikacji : 13.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony