Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1183,Projekt-uchwaly-w-sprawie-oplaty-targowej.html
2022-01-17, 04:36

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

 

                                                                                                                                        PROJEKT
                                                                                UCHWAŁA   XIV/   /08
                                                                           RADY   GMINY POŚWIĘTNE
z dnia ………… 2008r.
 
w sprawie opłaty targowej
 
                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1, lit. a, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M P Nr 59, poz.531) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wysokość dziennej   stawki targowej :
1) od sprzedaży z samochodów osobowych i handlu naręcznego             -      10 zł;
2) od sprzedaży z samochodów ciężarowych i innych form sprzedaży      -     20 zł.
 
§ 2
 
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Wiesława Sknadaj.
3. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej określa się w wysokości    10% od zainkasowanych kwot tytułem tej opłaty.
 
                                                             
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Nr IX/43/07 z 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej.
 
 
 
 
§ 5
 
1.       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.       Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i obowiązuje w 2009 r.

Metadane

Data publikacji : 13.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony