Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie przstąpienia Gminy Poświętne do Porozumienia Międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji projektu usprawnienia komunikacji drogowej

UCHWAŁA  Nr ……………….

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia ….. listopada 2008r.

 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Poświętne do Porozumienia Międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji projektu usprawnienia komunikacji drogowej z Warszawy do Wołomina i z Wołomina do Mińska Mazowieckiego

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Gmina Poświętne wspólnie z  Powiatem Wołomińskim, Gminą Zielonką, Gminą Kobyłka, Gminą Wołomin, Gminą Stanisławów, Gminą Mińsk Mazowiecki oraz  Powiatem Mińsk Mazowiecki zawiera porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu usprawnienia komunikacji drogowej z Warszawy do Wołomina i z Wołomina do Mińska Mazowieckiego.

 

§ 2.

 

Wysokość współfinansowań  oraz harmonogram realizacji inwestycji regulować będą porozumienia szczegółowe podlegające opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 3.

 

Upoważnia  się Wójta Gminy do podpisania w imieniu gminy Poświętne Porozumienia, którego tekst stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Metadane

Data publikacji : 13.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry