Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Poświętne i zapewnienia dalszej opieki bezdomnym zwierzętom

Uchwała XIV/   /08

RADY GMINY  POŚWIĘTNE

z dnia …………2008 roku.

 

 

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Poświętne i zapewnienia dalszej opieki bezdomnym zwierzętom

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753 ), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Warszawie  i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Warszawie Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Na terenie Gminy Poświętne wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:

1) stałe na interwencje;

2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu.

 

§ 2.

Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

§ 3.

Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina podpisuje umowę z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, którego adres podaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Poświętnem.

 

§ 4.

1.      Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

2.      Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Poświętnem, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Poświętnem oraz za pośrednictwem sołtysów.

3.      Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

4.      Koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im dalszej opieki ponosi Gmina.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6.

Traci moc uchwała nr XXIX/194/2002 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 13.11.2008
Data modyfikacji : 13.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry