Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1177,Projekt-uchwaly-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzania-zmian-w-studium-uwarunko.html
2022-09-30, 17:30

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne

PROJEKT

 

 

UCHWAŁA Nr  XIV/     /2008

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia …………2008 r.

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne, przyjętego Uchwałą Nr XXIII/140/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2006 r., zwanego dalej „zmianą studium”, w zakresie obejmującym zmiany dotyczące struktury funkcjonalno-przestrzennej – przeznaczenie terenów wraz z niezbędnymi zmianami wskaźników ich zagospodarowania.

§ 2

 

Granice „zmiany studium” stanowi granica administracyjna gminy.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


 Uzasadnienie

 

do Uchwały Nr  XIV/……/08

Rady Gminy Poświętne

z dnia …………… 2008 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne

Uchwałą Nr XXIII/140/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2006 Rady Gminy Poświętne uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poświętne”.

Potrzeba jednostkowych zmian studium związana jest z zaistniałymi już zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, tj. ze zmianami uwarunkowań faktycznych lub prawnych. Stąd też część propozycji zmian ustaleń studium dotyczy terenów, gdzie zaawansowane są procesy związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawie wydania pozwoleń na budowę lub warunków zabudowy określanych na podstawie przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz.717 z późn. zm.). Z tego też powodu po ponad 2-letnim okresie obowiązywania Studium, pojawiły się postulaty i wnioski mieszkańców i właścicieli nieruchomości o wprowadzenie zmian w przeznaczeniu terenu wraz ze zmianą wskaźników odnoszących się do zagospodarowania tych terenów.  W zdecydowanej większości dotyczą one zmiany funkcji terenów rolnych i przeznaczenia ich na mieszkaniowe oraz usługowe.

Mając także na uwadze ustawowy obowiązek stwierdzania w przyszłości zgodności planowanych rozwiązań w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium (art. 20 ww. ustawy), jak też potrzebę doprowadzenia ich do zgodności ze stanem faktycznym zagospodarowania, już obecnie jest wskazane przystąpienie do jednostkowych zmian studium w zakresie przeznaczenia i wskaźników zagospodarowania wraz z koniecznymi uzupełnieniami tekstu studium.   

W związku z faktem, że art. 27 powyższej ustawy stanowi, iż zmiana studium dokonywana jest w takim samym trybie w jakim zostało ono uchwalone, niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poświętne, a następnie przeprowadzenie przez Wójta Gminy procedury określonej w art. 11 ww. ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 13.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony