Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.

                                           U C H W A Ł A  Nr   /    /2008                            PROJEKT

RADY  GMINY   POŚWIĘTNE

z dnia 11 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591 z późn. zm. ) w  związku z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada  Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:

                                                                       § 1

Wprowadza  się zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Poświętne  na  2008 r.

Budżet po zmianie:

Dochody                                                        12 028 921               zał. Nr 1                    

w tym z zadań zleconych                                   2 263 519              zał. Nr 1 a

Wydatki                                                        11 860 921              zał. Nr 2

w  tym z zadań zleconych                                  2 263 519               zał. Nr 2 a

 

                                                                       § 2      

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

                                                                       § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr

z dnia 11 sierpnia 2008 r.

 

D O C H O D Y

 

 

Dział

Rozdział

 §

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

 

 

Transport i łączność

27 450

 

 

60016

 

Drogi publiczne  gminne

27 450

 

 

 

6260

Dotacje otrzymane  z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

27 450

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

227 935

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

227 935

 

 

 

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu  terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

19 435

 

 

 

6300

Wpływy z tytułu  pomocy finansowej udzielanej między jednostkami  samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

208 500

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

168 000

 

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób  fizycznych

68 000

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

68 000

 

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

100 000

 

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

100 000

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 987

 

 

80195

 

Pozostała działalność

6 987

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących (związków gmin)

6987

 

852

 

 

Pomoc społeczna

5 800

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 000

 

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2 000

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z  pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz  za osoby uczestniczące  w zajęciach  w centrum integracji  społecznej

3 800

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 800

 

 

 

 

Ogółem

436 172

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 a

do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr

z dnia 11 sierpnia 2008 r.

 

 

 

                                              

 

w tym dochody z zadań zleconych

 

 

 

Dział

Rozdział

§   

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

852

 

 

Pomoc społeczna

 

3 800

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia  rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3 800

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  ustawami

3 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr

z dnia 11 sierpnia 2008 r.

 

W Y D A T K I

 

Dział

Rozdział

 §

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

 

 

Transport i łączność

127 450

 

 

60016

 

Drogi publiczne  gminne

127 450

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

100 000

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych

27 450

 

750

 

 

Administracja publiczna

12 000

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

12 000

 

 

 

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową  udzielaną między  jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących

12 000

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

247 935

20 000

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

247 935

20 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 435

20 000

 

 

6060

Wydatki na zakupy  inwestycyjne  jednostek budżetowych

228 500

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

64 987

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

40 000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

40 000

 

 

80104

 

Przedszkola

18 000

 

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

18 000

 

 

80195

 

Pozostała działalność

6 987

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6987

 

852

 

 

Pomoc społeczna

3 800

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej,  niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące  w  zajęciach  w centrum integracji społecznej

3 800

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

3 800

 

 

 

 

Ogółem

456 172

20 000

 

 

 

Załącznik Nr 2 a

do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr

z dnia 11 sierpnia 2008 r.

 

 

 

 

                                              

 

w tym wydatki   z zadań zleconych

 

 

 

Dział

Rozdział

§   

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

852

 

 

Pomoc społeczna

 

3 800

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  za osoby pobierające niektóre  świadczenia  z  pomocy społecznej, niektóre świadczenia  rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3 800

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

3 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

DO  UCHWAŁY    Nr    /   /2008

RADY   GMINY  w  POŚWI ĘTNEM

z  dnia 11 sierpnia 2008 r.

 

 

Na podstawie Decyzji Nr 102 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2008 r.  zwiększono środki  w dz. 801 – 6 987 zł  - z przeznaczeniem  na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego , a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci  monitoringu.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 96/2008  z dnia 4 lipca 2008 r. zwiększono środki w dz. 852 – 3 800 zł -  na opłacenie składki zdrowotnej .

Na podstawie umowy Nr 192/RW.RM.II/D1/08 o dotację z  terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  , oraz na podstawie  Uchwały Nr 940/136/08 Zarząd Województwa Mazowieckiego  przyznał dotację z w/w  funduszu  w kwocie  30 000 zł na drogę zlokalizowaną w obrębie Międzyleś  na działce nr 61  na wykonanie nawierzchni asfaltowej .

Na podstawie umowy Nr ON.BI.I.DOF.3011-28-208/08 o dotację celową na dofinansowanie przez Województwo  Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzu   przyznana została  dotację w kwocie 8 500 zł. – dz. – 754.

Na podstawie umowy Nr  ON.BI.I.DOF.3011-28-209/08 o dotację celową na dofinansowanie przez Województwo  Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Ręczajskiej przyznana  została dotacja w kwocie 9 140 zł – dz. – 754.

Na podstawie umowy Nr ON.BI.I.DOF.3011-28-210/08 o dotację celową na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrańcu przyznana została dotacja w kwocie 10 295 zł  - dz. – 754 .

Zgodnie z  decyzją Komendanta Głównego  PSP w dniu 30.06.2008 r.  przekazane  zostały środki finansowe z wpływów z firm ubezpieczeniowych w wysokości 200 000 zł  na cele ochrony  przeciwpożarowej  - zakup samochodu dla OSP Turze -  dz.  -  754 .

Na podstawie Porozumienia w sprawie współpracy i zasad finansowania stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej  zwiększono środki  na realizację w/w zadań  w dz. – 750  w kwocie 12 000 zł.

Zwiększono plan dochodów w dz. 756 w kwocie 168 000 zł z przeznaczeniem na:                  dz.600 – 100 000 zł. na drogi ;                                                                                               dz.801 – 40 000 zł. na dach w szkole podstawowej w Turzu  i 18 000 zł na  przedszkole;     dz. 750 – 10 000 zł na Lokalną Grupę Działania Równiny Wołomińskiej.            Zwiększono plan dochodów  w dz. 852    w  kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na Lokalną Grupę Działania Równiny Wołomińskiej zgodnie z porozumieniem .              

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 05.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry