Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały zminiającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Gminie Wołomin na opracowanie LSR

 

PROJEKT

 

 

U C H W A Ł A   Nr  XIII/…. /2008

Rady Gminy w Poświętnem

z dnia  …………2008 r.

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wołomin na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju

 

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art.167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XII/65/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wołomin na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju wykreśla się § 5: „Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę
w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 05.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry