Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w spr. zwolnienia z oplaty zgłoszeń o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

                                  Uchwała  Nr XIII/   /08                   PROJEKT

Rady Gminy Poświętne

z dnia   …………  2008r.

 

 

 

w sprawie zwolnienia z opłaty zgłoszeń  o dokonanie zmiany wpisu  do ewidencji działalności gospodarczej

 

         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. )  w związku z art. 7a  ust 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm. )  Rada Gminy uchwala, co następuje;

 

§ 1.

 

1.     Zwalnia się z  opłaty  zgłoszenia o dokonanie zmiany  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2.     Zwolnieniu podlegają wyłącznie zgłoszenia dotyczące przeklasyfikowania przedmiotu działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności  2004 na PKD 2007.

3.     Zwolnienie będzie  stosowane wobec  zgłoszeń złożonych do dnia 31 grudnia 2009r.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwala  wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008r.

 

Metadane

Data publikacji : 05.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry