Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały na XVI sesję

Uchwała Nr / /2005 Rady Gminy Poświętne z dnia lutego 2005r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Poświętnem i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy w Poświętnem na 2005r. Na podstawie art.21ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz § 13 ust.5 i § 41 ust.1 Statutu Gminy Poświętne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003r. Nr 264 (...)

Uchwała Nr / /2005
Rady Gminy Poświętne
z dnia lutego 2005r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Poświętnem i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy w Poświętnem na 2005r.

Na podstawie art.21ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz § 13 ust.5 i § 41 ust.1 Statutu Gminy Poświętne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003r. Nr 264 poz. 6946)- Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy w Poświętnem na 2005r. stanowiący załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się plany pracy niżej wymienionych Komisji Rady Gminy w Poświętnem na 2005r. :
- Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Handlu i Usług,
- Komisji Oświaty Kultury, spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa
Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
stanowiące odpowiednio załączniki Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się odpowiednio Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym Komisji Rady Gminy w Poświętnem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 01.01.2005r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy w Poświętnem
Nr XVI/ /2005r z dnia 28 lutego 2005r.


Plan pracy Rady Gminy w Poświętnem na 2005r.


Lp.
Termin
Tematyka

1. Luty 1.Zmiany w budżecie gminy na 2005r.
2.Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w
Poświętnem .
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.
4. Ustalenia regulaminów dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętnem.


2. Kwiecień 1.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004r.
2. Bezpieczeństwo na terenie gminy Poświętne.


3. Czerwiec 1.Zmiany w budżecie gminy na 2005r.
2.Ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy.
3. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy.4. Wrzesień 1.Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.
2.Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego
2005/2006


5. Listopad 1.Podjęcie uchwał podatkowych na 2006r.
2. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.


6. Grudzień 1.Zmiany w budżecie gminy na 2005r.
2.Budżetu gminy na 2006r.

.Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/ /2005
Rady Gminy Poświętnem
z dnia 28 lutego 2005r.

Plan pracy
Komisji Rewizyjnej na 2005rok.


Lp.


Termin
posiedzenia
Tematyka
1. Styczeń
Plan pracy komisji na 2005r.

2. Luty Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach w 2004r

3. Marzec Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

4. Kwiecień Kontrola bieżących wydatków i odprowadzania składek ZUS w oświacie.

5. Maj Kontrola bieżących wydatków i odprowadzania składek ZUS w gminie.

6. Czerwiec Kontrola zabezpieczenia mienia w strażnicach
7. Sierpień Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.

8. Wrzesień Kontrola bieżących wydatków i odprowadzanie składek ZUS
w GOPS.

9. Październik Realizacja budżetu za III kwartały 2005r.- odprowadzanie składek ZUS ( oświata )

10. Listopad Zaopiniowanie budżetu gminy na 2006r.

11. Listopad Zaopiniowanie uchwał podatkowych na 2006r.

12. Grudzień Budżet Gminy na 2006r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/ /2005
Rady Gminy w Poświętnem
z dnia 28 lutego 2005r.


Plan pracy
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Handlu i Usług na 2005rok.


Lp.


Termin
posiedzenia
Tematyka
1. Styczeń Realizacja bieżących wydatków w oświacie.

2. Luty Realizacja zadań inwestycyjnych w 2004r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu w oświacie za 2004 r.

3. Marzec Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r.

4. Kwiecień Realizacja budżetu gminy za I kwartał 2005r.

5. Maj Realizacja budżetu w GOPS

6. Czerwiec Realizacja budżetu w oświacie w poszczególnych szkołach.

7. Sierpień Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

8. Wrzesień Realizacja zadań inwestycyjnych w 2005r.

9. Październik Realizacja budżetu za III kwartały 2005r.

10. Listopad Ocena projektu budżetu na 2006r.

11. Grudzień Zaopiniowanie uchwał podatkowych na 2006r.
Budżet Gminy na 2006r.

12. Grudzień Plan pracy komisji na 2006r..


Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/ /2005
Rady Gminy w Poświętnem
z dnia 28 lutego 2005r.

Plan pracy
Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych , Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na 2005 rok.


Lp.


Termin
posiedzenia
Tematyka
1. Styczeń Realizacja spraw dotyczących bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Poświętne

2. Luty Realizacja zamówię publicznych
Ocena działalności GOPS
3. Marzec Ocena zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r.
4. Kwiecień Ocena działalności bibliotek.
Sprawy kultury i sportu.
5. Maj Spotkanie z dyrektorami szkół – omówienie spraw związanych z oświatą.
6. Czerwiec Realizacja zadań w służbie zdrowia na terenie gminy.
Ocena działalności placówek na terenie.
7. Sierpień Ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.

8. Wrzesień Dokonanie przeglądu szkół pod względem estetyki, wyglądu i zabezpieczenia.
9. Wrzesień Omówienie realizacji budżetu za I półrocze 2005r.

10. Październik Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
Realizacja zadań w zakresie zadań przeciwpożarowych i obrony cywilnej.
11. Listopad Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2006r.
Zaopiniowanie projektów uchwał podatkowych na 2006r.
12. Grudzień Podsumowanie pracy komisji za 2005r.
Plan pracy komisji na 2006r.
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/ /2005
Rady Gminy w Poświętnem
z dnia 28 lutego 2005r.

Plan pracy
Komisji Rolnictwa ,Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej na 2005 rok


Lp.


Termin
posiedzenia
Tematyka


1. Styczeń Rozpatrywanie podań mieszkańców gminy
Ustalenie planu pracy na 2005r.
2. Luty Zapatrzenie rolników w materiał siewny.

3. Marzec Wykonanie budżetu gminy za 2004r.

4. Kwiecień Rozpatrywanie podań mieszkańców gminy.

5. Maj Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
6. Czerwiec Omówienie konserwacji urządzeń melioracyjnych.
7. Sierpień Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2005r.
Organizacja dożynek gminnych .
8. Wrzesień Rozpatrywanie podań mieszkańców gminy.
Organizacja akcji „ Sprzątanie świata
9. Październik Rozpatrywanie podań mieszkańców gminy

10. Listopad Ocena projektu budżetu na 2006r.

11. Listopad Zaopiniowanie uchwał podatkowych na 2006r.
Rozpatrywanie wniosków mieszkańców gminy
12. Grudzień Budżet gminy na 2006 r.
Plan pracy komisji na 2006r.


Metadane

Data publikacji : 23.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry