Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały NR XVIII/ /05 RADA GMINY POŚWIĘTNE w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje : § 1 Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2005 r. Budżet po zmianie: Dochody 8 722 047 zł zał. Nr 1 w tym z zadań zleconych 1 005 650 zł Wydatki 9 432 047 zł zał. Nr 2 w tym z zadań zleconych 1 005 650 zł § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3 Uchwała wchodzi (...)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2005 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 8 722 047 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 1 005 650 zł

Wydatki 9 432 047 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 1 005 650 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XVIII/ /05 Rady Gminy Poświętnez dnia .................2005 r.

D O C H O D Y

Dział Rozdział §

Treść

Zwiększenia Zmniejszenia
750

Administracja publiczna 68 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) 68 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 68 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 22 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000
756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

600

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

600

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

600

801 0świata i wychowanie 1 411
80101 Szkoły podstawowe 1 411
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 411
Ogółem 92 011

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/ /05

Rady Gminy Poświętne

z dnia ............ 2005 r.

W Y D A T K I

Dział Rozdział §

Treść

Zwiększenia Zmniejszenia
750

Administracja publiczna

68 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) 68 000
4270 Zakup usług remontowych 68 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 22 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000
851 Ochrona zdrowia 600
85149 Programy polityki zdrowotnej 600
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

600

801 Oświata i wychowanie 1 411
80101 Szkoły podstawowe 1 411
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 1 411
Ogółem 92 011

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XVIII/ /05 Rady Gminy w Poświętnem z dnia ................2005 r.

Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 90 000 zł

przeznaczono na remont budynku Urzędu Gminy 68 000 zł oraz zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabraniec 22 000 zł

Ponadplanowe dochody w dz. 756 r 75618 § 0490 przeznaczono na programy profilaktyki zdrowotnej ( mammografia ) .

Decyzją Nr 68 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem ma podręczniki dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Metadane

Data publikacji : 22.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry