Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/106,Projekt-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-zajec-nau.html
2022-01-18, 03:14

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz ustalenia pensum dydaktycznego nau

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z póżn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Mińsku Mazowieckim, Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje: § 1 Ustala (...)

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z póżn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Mińsku Mazowieckim, Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów na 20 godzin tygodniowo.


§ 2

Nauczycielom zatrudnionym na etacie łączonym o różnych wymiarach pensum dydaktycznego ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w zaokrągleniu do pełnej godziny w ten sposób, że pensum do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 zaokrągla się do pełnej godziny. Wszystkie godziny realizowane ponad ustalone pensum traktowane są jako godziny ponadwymiarowe.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data publikacji : 22.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony