Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z póżn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Mińsku Mazowieckim, Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje: § 1 Nauczycielom, (...)

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z póżn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Mińsku Mazowieckim, Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych Gminy Poświętne obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, do wysokości określonych w poniższej tabeli.

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar godzin

1

Dyrektor szkoły liczącej do 5 oddziałów

10 - 12

2

Dyrektor szkoły liczącej od 5 do 8 oddziałów

6 - 10

3

Dyrektor szkoły liczącej powyżej 8 oddziałów

2 - 5

§ 2

Wójt Gminy zatwierdzając projekty organizacyjne poszczególnych szkół na następny rok szkolny, określi tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w granicach określonych w § 1.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do corocznego określenia tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w granicach określonych w § 1.

§ 4

Wymiar zajęć ustalony w z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zalecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 5

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, Wójt może przydzielić godziny ponadwymiarowo zgodnie z posiadaną specjalnością w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin tygodniowo.

§ 6

Wójt Gminy może obniżyć lub zwolnić dyrektora na czas określony od obowiązków realizacji tygodniowego wymiaru zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania placówki powodują znaczne zwiększenia zadań dyrektora.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2005 roku.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 22.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry