Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:

§ 1W § 1 uchwały Nr VIII/47/03 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 28 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie wyrazy „Sądu Okręgowego w Warszawie” zastępuje się wyrazami „ Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie”.


§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mogą obowiązującą od 1 maja 2005 roku.Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 22.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry