Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej(Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej(Dz. U. z 2000 Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw(Dz. U. 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. (...)

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej(Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej(Dz. U. z 2000 Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw(Dz. U. 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w podziale gminy na obwody głosowania.

2. Załącznik do uchwały Nr XXXI/199/2002 Rady Gminy Poświętne z dnia 9 sierpnia 2002r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania otrzymuje następujące brzmienie:

Wykaz stałych obwodów głosowania

Nr obwodu głosowania Granice obwodu

1

Międzyleś, Międzypole, Wólka Dąbrowicka

2

Choiny, Cygów, Dąbrowica, Helenów, Jadwiniew, Laskowizna, Nowy Cygów, Poświętne, Rojków, Stróżki, Turze, Wola Cygowska

3

Czubajowizna, Józefin, Nadbiel, Nowe Ręczaje, Ostrowik, Ręczaje Polskie

4

Kielczykowizna, Kolno, Krubki – Górki, Małków, Trzcinka , Wola Cygowska

5

Zabraniec

3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metadane

Data publikacji : 22.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry