Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych

RADY GMINY POŚWIĘTNE z dn. … czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw(Dz. U. 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1 1. Dokonuje się zmian w podziale gminy okręgi wyborcze. 2. (...)

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dn. … czerwca 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw(Dz. U. 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w podziale gminy okręgi wyborcze.

2. Załącznik do uchwały Nr XXX/196/2002 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych otrzymuje następujące brzmienie:

Wykaz okręgów wyborczych utworzonych w Gminie Poświętne

Nr okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba wybieranych radnych
1 Międzyleś, Międzypole 2
2 Wólka Dąbrowicka 1
3 Cygów 1
4 Choiny, Nowy Cygów 1
5 Dąbrowica, Laskowizna 1
6 Poświętne 1
7 Helenów, Jadwiniew, Wola Cygowska 1
8 Rojków, Stróżki, Turze 1
9 Nowe Ręczaje 1
10 Ostrowik, Ręczaje Polskie 1
11 Czubajowizna, Józefin, Nadbiel 1
12 Wola Ręczajska 1
13 Kielczykowizna, Kolno, Krubki-Górki, Małków, Trzcinka 1
14 Zabraniec 1

3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metadane

Data publikacji : 22.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry