Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 57/08 zmieniające Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 4 maja 2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Poświętnem

Zarządzenie Nr 57/2008
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 20 maja 2008 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 4 maja 2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Poświętnem zmienionego Zarządzeniem Nr 44/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r., Zarządzeniem Nr 17/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r., Zarządzeniem Nr 29/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. oraz Zarządzeniem Nr 49/2008 z dnia 19 lutego 2008r.

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1.      W Regulaminie Organizacyjnym w § 6 ust. 1 pkt 8a otrzymuje brzmienie: „8a) stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego” (symb. odpowiednio Obr., OC, ZK).

2.      W Regulaminie Organizacyjnym w § 13:

1)     pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) kierowanie wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”;

2)     dodaje się pkt 15 w brzmieniu: „15) kieruje wykonywaniem zadań obronnych”.

3.      W Regulaminie Organizacyjnym w § 16  dodaje się pkt 12a w brzmieniu: ”12a) współdziałanie w realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”.

4.      § 24a Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie: „§ 24a Do zadań wykonywanych na stanowisku ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w szczególności należy:

1)     wykonywanie zadań obronnych, w tym:

a)      opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,

b)     opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,

c)     opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych,

d)     opracowywanie i uaktualnienie procedur przygotowań służb, straży, instytucji, podmiotów gospodarczych na terenie gminy i innych jednostek organizacyjnych na potrzeby obronne,

e)     realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania wójta gminy zapewniającego realizacje zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

f)      opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia wójta wprowadzającego w/w regulamin w życie,

g)     opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,

h)     opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru oraz realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

i)       analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,

j)       prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji
i wojny,

k)     utrzymanie w ciągłej gotowości systemu wykrywania skażeń, systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz prowadzenie okresowych treningów,

l)       sprawdzanie urządzeń alarmowych i do ostrzegania ludności,

m)   kierowanie przygotowaniem do ewakuacji ludności,

n)     planowanie, przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych, obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania obroną cywilną, powoływanie gminnych i zakładowych struktur formacji obrony cywilnej,

o)     nakładanie obowiązków świadczeń w sprawach obronnych w zakresie realizacji zadań operacyjnych.

2)     wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym:

a)      dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie gminy,

b)     opracowywanie planów obrony cywilnej,

c)     opracowywanie i uzgadnianie planów działania;

d)     organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

e)     organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,

f)      przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania
i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

g)     przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

h)     przygotowywanie warunków i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze gminy,

i)       planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

j)       planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć
i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

k)     planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

l)       planowanie i typowanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,

m)   organizowanie zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności
i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,

n)     organizowanie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej
w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,

o)     integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

p)     przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,

q)     uczestniczenie w działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej,

r)      współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,

s)      organizowanie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,

t)       opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,

u)     opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,

v)      współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej
w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

w)    kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,

x)     ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,

y)     organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej,

z)      organizowanie przygotowania i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

3)     wykonywanie zadań z zakresu zarządzanie kryzysowego, w tym:

a)      organizowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,

b)     realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego,

c)     zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

d)     wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

e)     organizowanie przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

f)      organizacja realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

g)     współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

h)     organizowanie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności

i)       współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

j)       współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

k)     organizowanie pełnienia całodobowego dyżuru na terenie gminy w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

l)       organizowanie realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

m)   koordynowanie pracy gminnego centrum zarządzania kryzysowego.”

5.      Zmienia się załącznik do Regulaminu Urzędu Gminy w Poświętnem zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 20.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry