Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2008/992,Zarzadzenie-Nr-5608-w-spr-zmiany-uchwaly-budzetowej-na-2008r.html
30.05.2024, 18:27

Zarządzenie Nr 56/08 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2008r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 56/2008

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 19 maja 2008 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.   o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr X/48/2007 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

Budżet po zmianie :

 

Dochody                                 11 562 369 zł       zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych                    2 259 719 zł       zał. Nr 1 a

Wydatki                                  11 394 369 zł       zal. Nr 2

w tym z zadań zleconych                    2 259 719 zł       zał. Nr 2 a            

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem   podpisania.

 

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

         Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 20.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony