Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 52/08 w sprawie modelowego zakresu obowiązków i czynności do realizacji zadań obronnych w stanie stałej gotowości obronnej państwa przez pracowników publicznej administracji samorządowej i inne osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy w Poświętne

ZARZADZENIE Nr 52 / 2008 

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE 

z dnia 27 lutego 2008 roku

 

w sprawie : modelowego zakresu obowiązków i czynności do realizacji zadań obronnych w stanie stałej gotowości obronnej państwa przez pracowników publicznej administracji samorządowej i inne osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy w Poświętnem

 

Na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 w sprawie gotowości obronnej państwa ( Dz. U.  Nr 219 ,poz. 2218 ), § 3 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin ( Dz. U. Nr 96, poz, 850 ), § 11 ust 1 pkt 6 ,§ 15 i § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym ( Dz. U.  Nr 98, poz. 978 ), § 1 ust 1 pkt 1 ,3 ,4    ,§ 2 ust 2 pkt 3   ,§ 3 pkt 2 ,§ 4 pkt 2 ,§ 5 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony ( Dz. U. Nr 16, poz. 152 ) ,art. 18 ust 4, art. 20 art. 200, art. 202, art. 203, art. 208, art. 210, art. 211 i art. 221 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r ( Dz. U. z 2004r Nr 241, poz. 2416 z późn zm. ), art. 2 i art. 3 ust. 1 , ust. 2 , ust.   3 , ust. 4 , art. 19, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 25  i art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U.   Nr 89, poz. 590 ) zarządza się, co następuje ; 

 

§  1  

W stanie stałej gotowości obronnej państwa w Urzędzie Gminy są realizowane zadania planistyczne, organizacyjne , szkoleniowe i kontrolne mające na celu utrzymywanie w sprawności systemu obronnego państwa

§  2

 

Utrzymywanie w sprawności systemu obronnego na terenie gminy polega na zorganizowaniu i przygotowaniu do wykorzystywania miejscowych sił i środków do realizacji przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w tym także ochrony ludności, oraz dóbr materialnych i kultury przed środkami rażenia jak również niesienia pomocy poszkodowanym, oraz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej .

§  3  

1. Realizacją zadań obronnych na terenie gminy w stałej gotowości obronnej państwa kieruje Wójt Gminy na zasadach wynikających z przepisów prawa i zgodnie z określonymi przez Wojewodę mazowieckiego szczegółowymi kierunkami działania w tym zakresie .

2. W procesie kierowania realizacją zadań obronnych Wójt Gminy przeobraża otrzymane od Wojewody zadania    w wytyczne, zarządzenia oraz decyzje dzięki   którym może rozdzielać zadania dla komórek organizacyjnych w Urzędzie Gminy, oraz dla osób pełniących funkcje kierownicze w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, stowarzyszeniach, podmiotach i instytucjach na terenie gminy, z uwzględnieniem ; 

1)   rodzaju zadań, a także możliwości ich wykonawców ;

2)   efektywności, ciągłości i terminowości działania, oraz ochrony informacji niejawnych i danych osobowych ;

3) współdziałania organów samorządowej administracji publicznej, gminnej słuzby służby zdrowia, przedsiębiorców, i innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych w planowaniu realizacji zadań obronnych, oraz ich koordynowaniu i określaniu priorytetów;

4) zapewnienia warunków przekazywania informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych, oraz przygotowania łączności na potrzeby kierowania bezpieczeństwem narodowym ze szczególnym uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych, oraz wykonywania dokumentów i ich obiegu ; 

5)    przygotowywania podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do wykonywania nałożonych na nie zadań obronnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;

6 ) przygotowania ludności i warunków do jej przetrwania na wypadek wojny, a także ochrony mienia szczególnie cennego dla dziedzictwa narodowego;

7) możliwości uruchamiania oraz rozwijania struktur i systemów tworzonych na potrzeby realizacji zadań podwyższania gotowości obronnej państwa a także ciągłości działania organów i ich struktur wykonawczych;

8)    wykonywania zadań na rzecz SZ RP i wojsk sojuszniczych ;

9)    bezpieczeństwa wykonywania zadań obronnych w tym ochronę gromadzenia i przesyłania informacji oraz wykonywania dokumentów;

10) projektów podziału zadań obronnych czasu pokoju i związanych z tym czynności ;

11) zmian w strukturze podziału zadań obronnych na podległe i nadzorowane komórki i jednostki organizacyjne  podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;

12) wymiany dotychczasowych doświadczeń i informacji w sprawach realizacji zadań obronnych;

13)     uzgadniania współdziałania pomiędzy poziomami wykonawczymi w zakresie planowania i realizacji zadań obronnych oraz podejmowania współpracy między działowej oraz współpracy z innymi organami administracji, policji, wojska, siłami ochrony i siłami reagowania itp. ;

14)     doskonalenia systemów SWA i SWO, oraz tworzenia systemów organizacyjnych i technicznych na potrzeby informowania, ostrzegania, alarmowania, powiadamiania - w tym także ludności cywilnej o zdarzeniach i podjętych decyzjach dotyczących systemu obronnego państwa i jego elementów;       

3.  komórką właściwą na terenie Gminy w sprawach realizacji zadań obronnych w zakresie planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym i kontrolnym w stanie stałej gotowości obronnej jest Inspektor d. s. Obrony Cywilnej.

4.  kompetencyjnyzakres obowiązków i czynności realizowanych przez Wójta Gminy w ramach kierowania zadaniami obronnymi w stanie stałej gotowości obronnej państwa określa załącznik Nr - 1 do zarządzenia. 

§  4  

Pracownicy publicznej administracji samorządowej Urzędu Gminy w stanie stałej gotowości obronnej państwa , wykonują czynności i zadania obronne nakazane do realizacji przez Wójta Gminy w ramach powszechnego obowiązku obrony i prowadzą działalność organów administracji publicznej będącą elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na ;

1 ) kierowaniu działalnością zapobiegania sytuacjom kryzysowym na terenie gminy ;

2 ) przygotowaniu do przejmowania kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w drodze zaplanowanych działań ;

3 ) kierowaniu reagowaniem przygotowanych sił i środków w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych ;

4 ) kierowaniu odtwarzaniem infrastruktury lub przywracaniem jej pierwotnego charakteru ;

5 ) kierowaniu przedsięwzięciami z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej ;

6 ) uczestnictwie w realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego ;

7) uczestnictwie w realizacji zadań planowania wsparcia cywilnego dla Sił Zbrojnych RP w razie ich użycia ,oraz uczestnictwie w planowaniu wykorzystania SZ RP do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ;

8) planowaniu uczestnictwa miejscowych sił i wykorzystania miejscowych środków w realizacji przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego realizowanego przez organa administracji rządowej oraz SZ RP ;

9) planowaniu wykorzystania miejscowych sił i środków na wypadek wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów RP stopni alarmowych ;

10) uczestniczeniu w planowaniu i realizacji przygotowań do funkcjonowania Urzędu Gminy w systemie stanowisk kierowania bezpieczeństwem narodowym ;

11) uczestniczeniu w realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa ;

12) udziale w funkcjonowaniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego ;

13) funkcjonowaniu w systemie wczesnego ostrzegania i w systemie wykrywania i alarmowania o zagrożeniach ;

14) uczestniczeniu w szkoleniach obronnych ;

15) planowaniu realizacji i aktualizacji zadań operacyjnych, w tym zadań na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, i zadań obrony cywilnej ;

16) wykonywaniu innych zadań obronnych w stanie stałej gotowości obronnej państwa zleconych do wykonania przez Wójta Gminy, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie ; 

§  5  

Kompetencyjny zakres   obowiązków i czynności realizowanych przez pracowników publicznej administracji samorządowej i innych osób, zatrudnionych na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w ramach wykonywania zadań obronnych w stanie stałej gotowości obronnej państwa określa załącznik Nr - 2 do zarządzenia. 

 

§  6  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Staniszewski
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry